glowing là gì

 • /'glouiɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rực rỡ, sặc sỡ
  to paint in glowing colours
  tô color rực rỡ
  Sôi nổi, sinh động
  a glowing play
  vở thao diễn sinh động

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự giá buốt sáng

  Kỹ thuật cộng đồng

  sự vạc sáng

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  aglow , beaming , flaming , florid , flush , flushed , gleaming , lambent , luminous , lustrous , phosphorescent , red , rich , rubicund , ruddy , sanguine , suffused , vibrant , vivid , warm , adulatory , ardent , avid , blazing , burning , complimentary , desirous , eager , ecstatic , eulogistic , fervent , fervid , fierce , fiery , heated , hot-blooded , impassioned , keen , laudatory , panegyrical , passionate , rave , rhapsodic , zealous , blooming , creamy , peaches-and-cream , full-blooded , rosy , dithyrambic , perfervid , red-hot , scorching , torrid , aflame , incandescent , radiant

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: glowing là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: chems là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: amnesia là gì