go up to là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: go up to là gì


Cụm động kể từ Go up to với 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Go up to

Ý nghĩa của Go up to là:

 • Tiếp cận

Ví dụ cụm động kể từ Go up to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go up to:

 
-  She WENT UP TO him and asked him if he wanted a drink.
Cô tao tiếp cận anh ấy và chất vấn coi liệu anh ấy vẫn muốn húp một ly.

Nghĩa kể từ Go up to

Ý nghĩa của Go up to là:

 • Vào ĐH

Ví dụ cụm động kể từ Go up to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go up to:

 
- She WENT UP TO Cambridge university after she finished high school.
Cô ấy nhập học tập ngôi trường Đại học tập Cambridge sau thời điểm kết đôn đốc cấp cho 3.

Nghĩa kể từ Go up to

Ý nghĩa của Go up to là:

 • Với cho tới, đạt cho tới

Ví dụ cụm động kể từ Go up to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go up to:

 
- The book only GOES UP TO the start of the Second World War.
Cuốn sách này tiếp tục tiếp xúc với hoảng hồn khởi điểm của cuộc chiến tranh toàn cầu đợt II.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Go up to bên trên, động kể từ Go còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Go about

 • Cụm động từ Go across

 • Cụm động từ Go after

 • Cụm động từ Go against

 • Cụm động từ Go ahead

 • Cụm động từ Go ahead with

 • Cụm động từ Go along with

 • Cụm động kể từ Go Go around

 • Cụm động từ Go at

 • Cụm động từ Go away

 • Cụm động từ Go back

 • Cụm động từ Go back on

 • Cụm động từ Go before

 • Cụm động từ Go below

 • Cụm động từ Go by

 • Cụm động từ Go down

 • Cụm động từ Go down on

 • Cụm động từ Go down to

 • Cụm động từ Go down with

 • Cụm động từ Go for

 • Cụm động từ Go for it

 • Cụm động từ Go forth

 • Cụm động từ Go forward

 • Cụm động từ Go in

 • Cụm động từ Go in for

 • Cụm động từ Go in with

 • Cụm động từ Go into

 • Cụm động từ Go it

  Xem thêm: resell là gì

 • Cụm động từ Go it alone

 • Cụm động từ Go off

 • Cụm động từ Go off with

 • Cụm động từ Go on

 • Cụm động từ Go on about

 • Cụm động từ Go on at

 • Cụm động từ Go on to

 • Cụm động từ Go on with

 • Cụm động từ Go one

 • Cụm động từ Go out

 • Cụm động từ Go out for

 • Cụm động từ Go out to

 • Cụm động từ Go out with

 • Cụm động từ Go over

 • Cụm động từ Go over to

 • Cụm động từ Go past

 • Cụm động từ Go round

 • Cụm động từ Go through

 • Cụm động từ Go through with

 • Cụm động từ Go to

 • Cụm động từ Go together

 • Cụm động từ Go towards

 • Cụm động từ Go under

 • Cụm động từ Go up

 • Cụm động từ Go up to

 • Cụm động từ Go with

 • Cụm động từ Go without


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: lawful là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất