grabber là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'græbə/

Bạn đang xem: grabber là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa với công ty đề
 • danh từ

  người túm, người vồ, người chụp lấy

 • người tước đoạt đoạt, người rung rinh đoạt

  Xem thêm: approximant là gì

 • kẻ hám chi phí, kẻ chỉ quí thực hiện giàu

 • động từ

  ((thường) + for) lần, sờ soạng; trườn (để thám thính vật gì)

  Xem thêm: tooth là gì

  Từ ngay gần giống

  land-grabber


Từ vựng giờ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản