graphs là gì

/gra:f/

Thông dụng

Danh từ

Đồ thị, biểu đồ
(toán học) mạch

Ngoại động từ

Vẽ vật dụng thị; minh hoạ vì thế vật dụng thị

hình thái từ

  • Ved: graphed
  • Ving: graphing

Chuyên ngành

Toán & tin

biểu vật dụng, vật dụng thị, vật dụng hình, mạch
graph of a equation
đồ thị của một phương trình
alternating graph
đồ hình thay cho phiên
lipartite graph
đồ thị nhì nhánh
brocken line graph
đồ thị đem hình trạng cấp khúc
bunch graph
đồ thị trở nên chùm
circular graph
đồ thị vòng
critical graph
(tôpô học tập ) vật dụng thị cho tới hạn
high-low graph
(thống kê ) biểu vật dụng những cực kỳ trị
kinematic (al) graph
đồ thị động lực
linear graph
tuyến đồ
planar graph
(tôpô học tập ) vật dụng hình phẳng
superposed graph
(tôpô học tập ) vật dụng hình ông xã chất

Xây dựng

toán đồ

Cơ - Điện tử

đồ thị, biểu vật dụng, (v) vẽ vật dụng thị

Cơ khí & công trình

đường biểu diễn

Kỹ thuật công cộng

biểu đồ
bar graph
biểu vật dụng dạng cột
bar graph
biểu vật dụng thanh
bar graph display
màn hiển biểu vật dụng cột
bar graph display
màn hiển thị biểu vật dụng thanh
bar graph display
sự hiển thị biểu vật dụng thanh
bidirectional graph
biểu vật dụng nhì chiều
columnar graph
biểu vật dụng cột
graph of errors
biểu vật dụng sai số
graph of function
biểu vật dụng chức năng
high-low graph
biểu vật dụng cao thấp
legend (fora graph, map, diagram)
chú giải (của biểu vật dụng, phiên bản vật dụng, vật dụng thị)
legend (fora graph, map, diagram)
ghi chú (của biểu vật dụng, phiên bản vật dụng, vật dụng thị)
line graph
biểu vật dụng đường
pie graph
biểu vật dụng tròn
theoretical graph of train running
biểu vật dụng chạy tàu lý thuyết
time-depth graph
biểu vật dụng thời gian-độ sâu
torque graph
biểu vật dụng mômen xoắn
đồ hình
acyclic graph
đồ hình ko chu trình
alternating graph
đồ hình thay cho phiên
complete graph
đồ hình lênh láng đủ
directed graph
đồ hình đem hướng
nondirected graph
đồ hình không tồn tại hưóng
nonoriented graph
đồ hình không tồn tại hưóng
planar graph
đồ hình phẳng
superposed graph
đồ hình ông xã chất
đồ thị
giản đồ
bar graph
giản vật dụng cột
complete graph
giản vật dụng lênh láng đủ
connected graph
giản vật dụng kết nối
connected graph
giản vật dụng liên thông
connected sub-graph
giản vật dụng con cái kết nối
Kiviat graph
giản vật dụng Kiviat
line graph
giản vật dụng đường
Moore graph
giản vật dụng Moore
rotated bar graph
giản vật dụng thanh xoay
stacked bar graph
giản vật dụng thanh xếp chồng
text graph
giản vật dụng văn bản
time-depth graph
biểu vật dụng thời gian-độ sâu
vẽ vật dụng hình
vẽ vật dụng thị

Kinh tế

đồ biểu
đồ hình
đồ thị

Địa chất

biểu vật dụng, vật dụng thị, giản vật dụng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa