hello đọc tiếng anh là gì

hello

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: hello đọc tiếng anh là gì

UK/heˈləʊ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/heˈloʊ/

  • /h/ as in hand
  • /e/ as in head
  • /l/ as in look
  • /əʊ/ as in nose
  • /h/ as in hand
  • /e/ as in head
  • /l/ as in look
  • // as in nose