hindsight là gì

Xin mời mọc quý khách theo gót dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 55 của Đài Tiếng rằng Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm và Brandon phụ trách cứ.

The two idioms we’re learning today are TO WALK ON AIR and IN HINDSIGHT.

Bạn đang xem: hindsight là gì

Trong bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay, nhị trở thành ngữ tao học tập là TO WALK ON AIR và IN HINDSIGHT.

In times when the economy is good, it’s relatively easy đồ sộ find a job. In other times, job-seekers must wait a long time đồ sộ get one. They even have đồ sộ accept jobs that pay less kêu ca they expect. Mai Lan’s friend Nancy landed a job last week. She was sánh happy she took Mai Lan and some other friends out for dinner đồ sộ celebrate.

Trong thời hạn tài chính đảm bảo chất lượng, lần việc thực hiện kha khá dễ dàng. Những khi không giống, ứng viên cần chờ đón lâu. Họ cũng cần nhận việc trả lương lậu thấp rộng lớn bọn họ mong ước. quý khách của Mai Lan, Nancy, mới nhất sở hữu việc tuần trước đó. Cô phấn khởi lắm, cô mời mọc Mai lan và vài ba các bạn không giống cút ăn mừng.

MAI LAN: Mike, Nancy just got a job. She’s sánh excited.

Mike, Nancy mới nhất tìm kiếm được việc thực hiện. Cô ấy phấn khởi mừng lắm.

MIKE: Good for her. What kind of job did she get?

Mừng mang đến cô ấy. Cô được việc gì thế ?

MAI LAN: She’s now an assistant manager of a Giant supermarket. This is a real supermarket, it’s huge. She’ll have đồ sộ supervise many employees besides a whole lot of work đồ sộ lập cập this business.

Cô ấy là phụ tá quản lý và vận hành của một cửa hàng Giant. Đây thực sự là một trong những cửa hàng, rộng lớn lắm. Ngoài những việc cần thực hiện mang đến thương vụ làm ăn này, cô tao sẽ rất cần lãnh đạo nhiều nhân viên cấp dưới.

MIKE: Well, Nancy is very dynamic. She’ll bởi a good job for that company.

Ồ, Nancy là một trong những người linh động. Cô tao tiếp tục thao tác thành công xuất sắc cho quý doanh nghiệp tê liệt.

MAI LAN: Yes. That’s true. I’m sánh glad for her. She’s sánh happy.

Đúng. Đúng vậy tê liệt. Tôi mừng mang đến cô. Cô tao đang được phấn khởi lắm.

MIKE: I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now, she found one and one she really likes.

Tôi biết là sau thời điểm cô đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH, cô ấy đi tìm việc bao nhiêu mon ngay tắp lự. Bây giờ được việc, lại đích việc cô ấy quí.

MAI LAN: She’s really happy. I would, too. If I had nothing đồ sộ bởi for many months, then I found a job, I would be really happy.

Cô tao phấn khởi lắm. Tôi cũng vậy tê liệt. Nếu tôi không tồn tại việc gì thực hiện trong tương đối nhiều mon, rồi sở hữu việc thì tôi cũng khá mừng.

MIKE: I’m sure she’s walking on air!

Tôi Chắn chắn cô tao đang được walking on air !

MAI LAN: Walking on air?

Walking on air ?

MIKE: That’s it. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R means đồ sộ be very happy.

Đúng thế. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R tức thị phấn khởi lắm, cút bên trên mây !

MAI LAN: Yes. She’s walking on air, evidently.

Xem thêm: dependence là gì

Đúng. Cô tao đang di chuyển bên trên mây, rõ ràng như thế.

MIKE: Well. It’s good she found a job and will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone đồ sộ graduate school, then she’d be more qualified for even a better job.

À. Cô tao tìm kiếm ra việc thực hiện và sở hữu lương lậu đảm bảo chất lượng. Nhưng cô tao mất quá nhiều mon ko làm cái gi. In hindsight, tôi nghĩ về cô ấy xứng đáng lẽ cần tới trường lịch trình thạc sĩ. Khi tê liệt cô tao tiếp tục đầy đủ ĐK để sở hữu việc đảm bảo chất lượng không chỉ có thế.

MAI LAN: In hindsight?

In hindsight ?

MIKE: In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T means looking back, thinking again.

In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T tức thị ngẫm nghĩ về lại , tâm trí lại.

MAI LAN: Oh! You mean looking back , you think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn’t find one?

Anh sở hữu ý rằng, nghĩ về lại, anh nhận định rằng cô tao xứng đáng lẽ tránh việc tiêu tốn lãng phí nhiều mon lần việc tuy nhiên ko rời khỏi ?

MIKE: Right. She could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The Master’s Degree would put her in a much better position.

Thế tê liệt. Cô tao rất có thể vẫn xong xuôi nửa lịch trình, rồi học tập tăng 1 năm nữa. phẳng cấp cho thạc sĩ sẽ hỗ trợ cô tao sở hữu vị thế đảm bảo chất lượng rộng lớn.

MAI LAN: Well. Now she has a job which she likes, sánh that’s OK for her.

À. Bây giờ cô tao sở hữu việc tuy nhiên cô quí. Thôi thế cũng đảm bảo chất lượng mang đến cô.

MIKE: For us, I’d rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.

Cho bản thân, tôi nghĩ về bản thân nên để tâm nhập việc học tập. Càng học tập cao tăng, càng đảm bảo chất lượng từng ấy. Đồng thời, tao rất có thể thực hiện tăng việc buôn bán thời hạn như tao đang khiến.

MAI LAN: I agree with you. If we work full-time, it’s hard đồ sộ go back đồ sộ school later.

Tôi đồng ý với anh. Nếu tao thao tác toàn thời hạn, khó khăn tuy nhiên quay về tới trường tăng trong tương lai.

MIKE: Mai Lan, here is another example of “walking on air”. My mother is walking on air right now. She’s really pleased with her house. My parents bought it at the right time, the interest was sánh low, the price was just right for their pocketbook.

Mai Lan, đó là một tỉ dụ không giống người sử dụng “walking on air”. Mẹ tôi đang được sướng như cút bên trên mây. Bà phấn khởi với tòa nhà của bà. Ông bà mua sắm ngôi nhà đúng khi, chi phí câu nói. thấp, giá bán ngôi nhà vừa phải đích ví tiền.

MAI LAN: Yet, one day your Dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house sánh their grandchildren could have more space đồ sộ play when they visited them.

Vậy tuy nhiên một hôm Ba anh rằng, tâm trí lại, các cụ xứng đáng lẽ cần mua sắm tòa nhà to hơn làm cho những con cháu sở hữu khu vực đùa giỡn khi lại thăm hỏi các cụ.

MIKE: Oh, well. Let’s be happy with what we have, otherwise, we’ll keep wanting more and will never have peace of mind.

Ồ. Mình nên thỏa mãn với những gì bản thân đang xuất hiện. Nếu ko, mình thích tăng hoài và ko khi nào giành được sự bình an nhập tâm.

Xem thêm: locker room là gì

MAI LAN: I’ll listen đồ sộ you, my wise philosopher!

Tôi tiếp tục nghe câu nói. anh, ngôi nhà triết nhân uyên thâm của tôi !

Hôm ni tất cả chúng ta vừa phải học tập nhị trở thành ngữ : TO WALK ON AIR tức thị SUNG SƯỚNG NHƯ ĐI TRÊN MÂY và IN HINDSIGHT tức thị SUY NGHĨ LẠI. Hằng Tâm và Brandon van lơn hứa hẹn tái ngộ quí vị nhập bài học kinh nghiệm cho tới.