hoax là gì

/houks/

Thông dụng

Danh từ

Trò tiến công lừa; trò đùa khăm, trò đùa xỏ

Ngoại động từ

Đánh lừa; đùa khăm, đùa xỏ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
cheat , cock-and-bull story * , con cái * , con cái game * , crock * , deceit , deception , dodge , fabrication , kém chất lượng , falsification , fast one , fast shuffle , fib , flimflam * , fraud , gimmick , gyp * , hooey , humbug * , hustle , imposture , joke , lie , practical joke , prank , put-on , racket , ruse , scam , sell , shift , snow job * , spoof , sting , swindle , whopper * , canard , mare's nest , rumor
verb
bamboozle * , bluff , chicane , con cái , deceive , delude , dupe , kém chất lượng out , fleece , flimflam * , fool , frame , gammon , gull , hoodwink * , murphy , play games with , pull one’s leg , rook * , run rẩy a game on , mix up * , sting * , swindle , take for a ride , take in * , bam , bamboozle , bilk , cheat , kém chất lượng , fraud , gimmick , gyp , hornswoggle , humbug , hustle , joke , kid , mare's nest , prank , sham , spoof , sting , trick , victimize