humiliating là gì

Công cụ cá nhân
 • /hju:´mili¸eit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm nhục, thực hiện bẽ mặt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bẽ mặt

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  abase , abash , base , bemean , blister , break , bring down * , bring low , cast down , chagrin , chasten , confound , confuse , conquer , crush * , cut down vĩ đại size , debase , degrade , demean , denigrate , deny , depress , discomfit , discountenance , disgrace , dishonor , downplay , humble , lower , make a fool of , make ashamed , mortify , pan , play down , put out of countenance , put vĩ đại shame , rip * , run rẩy down * , shame , shoot down * , slam * , smear , snub , squash * , subdue , take down * , take down a peg , tear down * , vanquish , wither , belittle , derogate , disparage , embarrass , insult

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: humiliating là gì

  Xem thêm: gopher là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ