identification là gì

/ai,dentifi'keiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự giống hệt hoá, sự thực hiện trở nên đồng nhất
Sự quan sát, sự phân biệt sự nhận diện; sự nhận dạng; đường nét nhằm quan sát, đường nét nhằm phân biệt, đường nét nhằm phát hiện, đường nét nhằm nhận dạng (người này, vật gì)
Giấy tờ chứng tỏ, chứng tỏ thư
Sự vạc hình thành, sự phát hiện ra
identification of enemy units
sự vạc hình thành những đơn vị chức năng địch
Sự ràng buộc ngặt nghèo với; sự tham gia, sự dự vào
identification with the tiệc ngọt in power
sự ràng buộc ngặt nghèo với đảng núm quyền
identification with the student movement
sự tham gia trào lưu học tập sinh

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự giống hệt hóa, sự nhận dạng, sự phân biệt, kýhiệu

Hóa học tập & vật liệu

sự giống hệt hóa

Toán & tin yêu

định danh
identification character
kí tự động lăm le danh
identification number
số lăm le danh
personal identification device
thiết bị lăm le danh cá nhân
phép đồng nhất
sự đồng nhất
exact identification
sự giống hệt vừa phải đúng

Xây dựng

sự đoán biết

Điện lạnh

sự lăm le danh

Đo lường & điều khiển

sự nhận dạng tác dụng truyền tải

Giải mến EN: A method of finding the transfer function of a system by examining its response vĩ đại either an impulse or a step-function input.

Xem thêm: tooth là gì

Bạn đang xem: identification là gì

Giải mến VN: Một cách thức thám thính tác dụng truyền đạt của một khối hệ thống bằng phương pháp đánh giá sự phản hồi xung lực.

Kỹ thuật cộng đồng

đồng nhất hóa
identification code
mã giống hệt hóa
identification map
ánh xạ giống hệt hóa
identification topology
tôpô giống hệt hóa
nhận biết
Automatic Location Identification (ALI)
nhận biết địa điểm tự động động
customer identification number
số phân biệt khách hàng hàng
DOCID (documentidentification)
sự phân biệt tài liệu
document identification (DOCID)
sự phân biệt tài liệu
exchange identification frame
khung phân biệt sự trao đổi
FID (formatidentification)
sự phân biệt dạng thức
FID field (formatidentification field)
trường phân biệt dạng thức
file identification
sự phân biệt tập luyện tin
format identification (PID)
Sự phân biệt dạng thức
Format Identification (SNA) (FID)
Nhận biết khuôn dạng (SNA)
format identification field (FIDfield)
trường phân biệt dạng thức
ID (identification)
sự nhận biết
identification (ID)
sự nhận biết
identification card
cạc nhận biết
Identification of Justification (IJ)
nhận biết sự thích hợp lệ
identification of soils
sự phân biệt đất
machine identification
sự phân biệt máy
message identification
sự phân biệt thông báo
network identification
sự phân biệt mạng
network user identification
sự phân biệt người tiêu dùng mạng
node identification
sự phân biệt nút
NUI (networkuser identification)
sự phân biệt người tiêu dùng mạng
oil spill identification system
hệ thống phân biệt tràn dầu
personal identification (PID)
sự phân biệt cá nhân
PLD (personalidentification)
sự phân biệt cá nhân
road identification sign
dấu hiệu phân biệt đường
SSID (subsystemidentification)
sự phân biệt khối hệ thống con
subsystem identification (SSID)
sự phân biệt khối hệ thống con
system identification
sự phân biệt hệ thống
nhận dạng
Advanced Security and Identification Technology (ASIT)
công nghệ nhận dạng và đáng tin cậy tiên tiến
aircraft identification
sự nhận dạng máy bay
Alarm Identification Reporting System (HarrisCorp) (AIRS)
Hệ thống thông tin nhận dạng chú ý (Công ty Harris)
ANI (automaticnumber identification)
sự nhận dạng số tự động động
Automated Fingerprint Identification System (AFIS)
hệ thống nhận dạng vệt vân tay tự động động
Automated Identification System (NCIC) (AIS)
Hệ thống nhận dạng tự động hóa (NCIC)
Automatic Identification of Outward Dialling (AIOD)
nhận dạng tự động hóa tảo số gọi ra
Automatic Identification Technology (AIT)
công nghệ nhận dạng tự động động
Automatic Localization and Identification (ALI)
định vị và nhận dạng tự động động
automatic number identification
nhận dạng số tự động động
automatic number identification (ANI)
sự nhận dạng tự động động
Automatic Number Identification (ISDN) (ANI)
nhận dạng số gọi tự động động
automatic number identification-ANI
sự nhận dạng số tự động động
automatic tool identification
máy nhận dạng dụng cụ tự động động
Bearer Identification Code (BIC)
mã nhận dạng truyền tải
call identification
sự nhận dạng cuộc gọi
Call Identification Line (CIL)
đường thừng nhận dạng cuộc gọi
Called Station Identification (CED)
nhận dạng trạm bị gọi
Called Subscriber Identification (CSI)
nhận dạng mướn bao bị gọi
Caller Identification (CID)
nhận dạng sever gọi
Calling Device Identification (CDI)
nhận dạng khí giới sever gọi
calling line identification (CLI)
nhận dạng lối thừng gọi
Calling Line Identification (ISDN,CLASS) (CLID)
Nhận dạng lối thừng công ty gọi (ÍDN, CLASS)
Calling Line Identification Restriction (CLIR)
hạn chế nhận dạng lối thừng công ty gọi
Calling Line Identity/Identification (CLI)
nhận dạng/ nhận dạng lối thừng công ty gọi
Calling Subscriber Identification
nhận dạng mướn bao công ty gọi
Carrier Identification Code (CIC)
mã nhận dạng mái ấm khai thác
Carrier Identification Parameter (CIP)
tham số nhận dạng mái ấm khai thác
CLI (callingline identification)
nhận dạng lối thừng gọi
CLID (callingline identification display)
sự hiển thị nhận dạng lối gọi
CLIP (callingline identification presentation)
sự màn trình diễn nhận dạng lối gọi
CLIR (callingline identification rectification)
sự chỉnh lại nhận dạng lối thừng gọi
Collection Line Identification (COL)
nhận dạng lối thừng góp
Connected Line Identification Presentation (COLP)
mô miêu tả nhận dạng lối thừng kết nối
cycle identification
sự nhận dạng chu kỳ
data network identification code (DNIC)
mã nhận dạng mạng dữ liệu
Data Network Identification Code (X.121) (DNIC)
Mã nhận dạng mạng số liệu (X.121)
data phối identification (DSID)
sự nhận dạng tập luyện dữ liệu
Dialed Number Identification Service (DNIS)
dịch vụ nhận dạng số được quay
dialed number identification service (DNIS)
dịch vụ nhận dạng số gọi
digital identification frame
khung nhận dạng số
digital identification frame
mành nhận dạng bởi vì số
digital identification frame
mành nhận dạng digital
Digital Identification Signal (DIS)
tín hiệu nhận dạng số
DNIC (datanetwork identification code)
mã nhận dạng mạng dữ liệu
DNIS (dialednumber identification service)
dịch vụ nhận dạng số vẫn quay
DNIS (dialednumber identification service)
dịch vụ nhận dạng số gọi
DSID (dataset identification)
sự nhận dạng tập luyện dữ liệu
Electronic Filing Identification Number (EFIN)
số nhận dạng làm hồ sơ năng lượng điện tử
Electronic Transmitter Identification Number (ETIN)
số nhận dạng máy vạc năng lượng điện tử
Exchange Identification (EI)
nhận dạng tổng đài
Exchange Identification (HDLC) (XID)
Nhận dạng tổng đài (HDLC)
exchange identification (XID)
sự nhận dạng trao đổi
Facing Identification Mark (FIM)
dấu nhận dạng
fault identification
nhận dạng sự cố
FID (formatidentification)
sự nhận dạng khuôn dạng
FID field (formatidentification field)
trường nhận dạng khuôn dạng
file identification
sự nhận dạng tập luyện tin
file identification
sự nhận dạng tệp
FIM facing Identification Mark
dấu nhận dạng
Fingerprint Identification Unit (Sony) (FIU)
Khối nhận dạng vệt vân tay (Sony)
flight identification number
số nhận dạng chuyến bay
format identification (PID)
sự nhận dạng khuôn dạng
format identification field (FIDfield)
trường nhận dạng khuôn dạng
function character identification parameter
tham số nhận dạng kí tự động hàm
Group Identification (GI)
nhận dạng nhóm
hidden bar code identification
sự nhận dạng mã sọc kẻ ẩn
ID (identification)
sự nhận dạng
Identification & Authentication (I&A)
nhận dạng và triệu chứng thực
identification (ID)
sự nhận dạng
identification aid
phương tiện nhận dạng
identification beacon
pha vô tuyến nhận dạng
identification thẻ reader
máy hiểu thẻ nhận dạng
identification channel
đường kênh nhận dạng
identification character
ký tự động nhận dạng
identification characters
các ký tự động nhận dạng
identification code
mã nhận dạng
identification device
chất nhận dạng
identification division
phần nhận dạng
identification equipment
máy nhận dạng
identification equipment
thiết bị nhận dạng
identification light
đèn nhận dạng
identification marking of dimensions
sự khắc ghi nhận dạng kích thước
identification number
số hiệu nhận dạng
Identification of Character Set (ICS)
nhận dạng cỗ ký tự
identification of contents
sự nhận dạng lượng chứa
identification of sources of interference
sự nhận dạng những mối cung cấp phó thoa
identification of sources of interference
sự nhận dạng những mối cung cấp nhiễu
identification pips
các tín hiệu nhận dạng
identification signal
tín hiệu nhận dạng
Identification Transponder (IT)
bộ đem vạc nhận dạng
Incoming Call Identification (ICI)
nhận dạng cuộc gọi đến
Incoming Call Line Identification (ICLID)
nhận dạng lối thừng gọi đến
input/output interrupt identification
sự nhận dạng ngắt nhập/xuất
input/output interrupt identification
sự nhận dạng ngắt ra/vào
Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAFIS)
hệ thống nhận dạng vệt vân tay tự động hóa tổng hợp
Interactive Electronic Mail Standard Identification (IEMSI)
nhận dạng chi phí chuẩn chỉnh thư năng lượng điện tử tương tác
Interstate Identification Index (NCIC) (III)
Chỉ số nhận dạng Một trong những bang (NCICI)
ISDN Network Identification Code (INIC)
Mã nhận dạng mạng ISDN
level identification
sự nhận dạng mức
line identification by the work
sự nhận dạng bởi vì mạng (lưới viễn thông)
Local Area Identification or Identity (LAI)
nhận dạng điểm viên bộ
local session identification (LSID)
sự nhận dạng tiếp xúc viên bộ
Logical Channel Identification (LCI)
nhận dạng kênh lôgic
LSID (localsession identification)
sự nhận dạng tiếp xúc viên bộ
Malicious Call Identification (MCI)
nhận dạng cuộc gọi sở hữu dụng tâm xấu
message identification
sự nhận dạng thông báo
Mobile Station Identification Number (MSIN)
số nhận dạng trạm di động
Mobile Subscriber Identification Number (MSIN)
số nhận dạng mướn bao di động
Mobile Switching Centre Identification (MSCID)
nhận dạng trung tâm đem mạch di động
Mobile Switching Centre Identification Number (MSCIN)
mã số nhận dạng trung tâm đem mạch di động
Motional Mobile Station Identification Number (NMSI)
số nhận dạng trạm địa hình quốc gia
Multi-line Caller Identification (MCID)
nhận dạng người gọi nhiều lối dây
Network Identification Code (NIC)
mã nhận dạng mạng
Network Provider Identification (NPID)
nhận dạng mái ấm hỗ trợ mạng
Network User Identification (NUI)
nhận dạng mướn bao (người dùng) mạng
NID (nationalityidentification digits)
các chữ số nhận dạng quốc tịch
Number Identification Presentation (NIP)
trình thao diễn nhận dạng mã số
Numbering Plan Identification (NPI)
nhận dạng plan tấn công số
OIDCARD (operatoridentification card)
thẻ nhận dạng người thao tác
oil spill identification system
hệ nhận dạng tràn dầu
operator identification thẻ (OIDCARD)
thẻ nhận dạng người thao tác
Operator Number Identification (ONI)
nhận dạng số gọi mái ấm khai thác
personal identification (PID)
sự nhận dạng cá nhân
Personal Identification Code (PIC)
mã nhận dạng cá nhân
Personal Identification Number (PIN)
số nhận dạng cá nhân
PIC (Personalidentification code)
mã nhận dạng cá nhân
PLD (personalidentification)
sự nhận dạng cá nhân
Private Data Network Identification Code (PDNIC)
mã nhận dạng mạng số liệu tư nhân
process identification
nhận dạng quá trình
Process Identification Number (Unix) (PIN)
Mã số nhận dạng quy trình (Unix)
Product Set Identification (PSID)
nhận dạng cỗ sản phẩm
program identification entry
mục nhận dạng chương trình
program identification entry
mục nhập nhận dạng chương trình
Protocol Identification (PI)
nhận dạng phó thức
radar identification
sự nhận dạng bởi vì rađa
Radio Frequency Identification (RFID)
nhận dạng tần số vô tuyến
Relative Identification (RID)
nhận dạng quan liêu hệ
Remote Defect Identification (RDI)
nhận dạng tàn tật kể từ xa
Remote Terminal Identification (RTI)
nhận dạng đầu cuối kể từ xa
Residential System Identification (RSID)
nhận dạng khối hệ thống dân cư
Secret Key identification (SKID)
nhận dạng khóa túng mật
section identification
sự nhận dạng mặt mũi cắt
security identification
mã nhận dạng an toàn
selective identification feature
đặc điểm nhận dạng lựa chọn lọc
self-identification
sự tự động nhận dạng
Session identification (SID)
nhận dạng phiên
signal identification
sự nhận dạng tín hiệu
SSID (subsystemidentification)
sự nhận dạng khối hệ thống con
station identification
sự nhận dạng đài
station identification
sự nhạn dạng trạm
Station identification [AT&T] (SID)
Nhận dạng trạm [AT&T]
Subscriber Personal Identification Number Access (SPINA)
truy nhập số nhận dạng cá thể của mướn bao
Subscriber Personal Identification Number Intercept (SPINI)
chặn số nhận dạng cá thể của mướn bao
subsystem identification (SSID)
sự nhận dạng khối hệ thống con
system identification
sự nhận dạng hệ thống
System identification for home page systems (SIDF)
nhận dạng khối hệ thống cho những khối hệ thống thông thường trú
System identification network (SIN)
mạng nhận dạng hệ thống
task identification
sự nhận dạng công việc
task identification key (TIK)
khóa nhận dạng công việc
Telegram Identification Group (TIG)
nhóm nhận dạng năng lượng điện báo
Telegram identification Group-TIG
nhóm nhận dạng năng lượng điện tín
Terminal Identification (TID)
nhận dạng đầu cuối
TIK (taskidentification key)
khóa nhận dạng công việc
TIK (taskidentification key)
khóa nhận dạng tác vụ
Total Network Identification Code (TNIC)
mã nhận dạng mạng quá giang
Tracking Identification Number (TIN)
theo dõi số nhận dạng
Transit Centre Identification Code (TCIC)
mã nhận dạng trung tâm quá giang
Transmitting Subscriber Identification (TSI)
nhận dạng mướn bao phát
UID (useridentification)
sự nhận dạng người dùng
Unequipped Circuit Identification Code (UCIC)
mã nhận dạng mạch ko được trang bị
user identification (UID)
sự nhận dạng người dùng
User Identification Code (UIC)
mã nhận dạng người sử dụng
Virtual Channel Identification (VCI)
nhận dạng kênh ảo
welder identification
sự nhận dạng máy hàn
XLD (exchangeidentification)
sự nhận dạng trao đổi
sự lăm le nghĩa
sự nhận biết
DOCID (documentidentification)
sự phân biệt tài liệu
document identification (DOCID)
sự phân biệt tài liệu
FID (formatidentification)
sự phân biệt dạng thức
file identification
sự phân biệt tập luyện tin
format identification (PID)
sự phân biệt dạng thức
identification of soils
sự phân biệt đất
machine identification
sự phân biệt máy
message identification
sự phân biệt thông báo
network identification
sự phân biệt mạng
network user identification
sự phân biệt người tiêu dùng mạng
node identification
sự phân biệt nút
NUI (networkuser identification)
sự phân biệt người tiêu dùng mạng
personal identification (PID)
sự phân biệt cá nhân
PLD (personalidentification)
sự phân biệt cá nhân
SSID (subsystemidentification)
sự phân biệt khối hệ thống con
subsystem identification (SSID)
sự phân biệt khối hệ thống con
system identification
sự phân biệt hệ thống
sự nhận dạng
aircraft identification
sự nhận dạng máy bay
ANI (automaticnumber identification)
sự nhận dạng số tự động động
automatic number identification (ANI)
sự nhận dạng tự động động
automatic number identification-ANI
sự nhận dạng số tự động động
call identification
sự nhận dạng cuộc gọi
cycle identification
sự nhận dạng chu kỳ
data phối identification (DSID)
sự nhận dạng tập luyện dữ liệu
DSID (dataset identification)
sự nhận dạng tập luyện dữ liệu
exchange identification (XID)
sự nhận dạng trao đổi
FID (formatidentification)
sự nhận dạng khuôn dạng
file identification
sự nhận dạng tập luyện tin
file identification
sự nhận dạng tệp
format identification (PID)
sự nhận dạng khuôn dạng
hidden bar code identification
sự nhận dạng mã sọc kẻ ẩn
identification of contents
sự nhận dạng lượng chứa
identification of sources of interference
sự nhận dạng những mối cung cấp phó thoa
identification of sources of interference
sự nhận dạng những mối cung cấp nhiễu
input/output interrupt identification
sự nhận dạng ngắt nhập/xuất
input/output interrupt identification
sự nhận dạng ngắt ra/vào
level identification
sự nhận dạng mức
line identification by the work
sự nhận dạng bởi vì mạng (lưới viễn thông)
local session identification (LSID)
sự nhận dạng tiếp xúc viên bộ
LSID (localsession identification)
sự nhận dạng tiếp xúc viên bộ
message identification
sự nhận dạng thông báo
personal identification (PID)
sự nhận dạng cá nhân
PLD (personalidentification)
sự nhận dạng cá nhân
radar identification
sự nhận dạng bởi vì rađa
section identification
sự nhận dạng mặt mũi cắt
signal identification
sự nhận dạng tín hiệu
SSID (subsystemidentification)
sự nhận dạng khối hệ thống con
station identification
sự nhận dạng đài
station identification
sự nhạn dạng trạm
subsystem identification (SSID)
sự nhận dạng khối hệ thống con
system identification
sự nhận dạng hệ thống
task identification
sự nhận dạng công việc
UID (useridentification)
sự nhận dạng người dùng
user identification (UID)
sự nhận dạng người dùng
welder identification
sự nhận dạng máy hàn
XLD (exchangeidentification)
sự nhận dạng trao đổi
sự vạc hiện
sự xác định
identification of seams
sự xác lập những vỉa

Kinh tế

chứng minh thư
giám lăm le mặt hàng hóa
identification of goods
sự thẩm định mặt hàng hóa
giấy chứng tỏ nhân dân
phân loại
sự nhận ra
brand identification
sự quan sát nhãn hiệu
identification of goods
sự quan sát mặt hàng hóa
thẻ căn cước
xác nhận

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apperception , assimilation , badge , bracelet , cataloging , classifying , credentials , mô tả tìm kiếm , dog tag , establishment , id * , identity bracelet , letter of introduction , letter of recommendation , naming , papers , passport , recognition , tag , testimony , diagnosis , earmark , empathy , fingerprint , identity , individuality , labelling , persona , stigma , synonymity , verification