including là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to include
Phân kể từ hiện nay tại including
Phân kể từ vượt lên khứ included
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại include include hoặc includest¹ includes hoặc includeth¹ include include include
Quá khứ included included hoặc includedst¹ included included included included
Tương lai will/shall² include will/shall include hoặc wilt/shalt¹ include will/shall include will/shall include will/shall include will/shall include
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại include include hoặc includest¹ include include include include
Quá khứ included included included included included included
Tương lai were to include hoặc should include were to include hoặc should include were to include hoặc should include were to include hoặc should include were to include hoặc should include were to include hoặc should include
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại include let’s include include
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.