indemnity là gì

/in´demniti/

Thông dụng

Danh từ

Sự bồi thường; chi phí bồi thường
war indemnity
sự bồi thông thường chiến tranh
Sự bảo đảm
Sự miễn phạt

Chuyên ngành

Kinh tế

bảo đảm
bảo hiểm
contractor's indemnity insurance policy
đơn bảo đảm chi phí bồi thông thường của những người thầu khoán
contractor's indemnity policy
đơn bảo đảm bồi thông thường của những người thầu khoán
indemnity insurance
bảo hiểm bồi thông thường thiệt hại
insurance indemnity
bồi thông thường bảo hiểm
insurance indemnity
tiền bồi thông thường bảo hiểm
professional indemnity insurance
bảo hiểm bồi thông thường hành nghề
professional indemnity insurance policy
đơn bảo đảm mức độ khoẻ cá nhân
professional indemnity policy
đơn bảo đảm bồi thông thường hành nghề
professional indemnity policy
đơn bảo đảm bồi thông thường nghề nghiệp nghiệp
protection and Indemnity Association
hiệp hội bảo đảm trách cứ nhiệm công ty tàu
protection and indemnity insurance
bảo hiểm bảo lãnh và bồi thường
bảo lãnh
counter-indemnity
giấy bảo hộ đối lại
bồi khoản
bồi thường
cash indemnity
tiền bồi thường
claim for indemnity
sự yêu sách bồi thường
contract indemnity
bồi thông thường ăn ý đồng
contract of indemnity
hợp đồng bồi thường
contract of indemnity
hợp đồng bồi thông thường tổn thất
contractor's indemnity insurance policy
đơn bảo đảm chi phí bồi thông thường của những người thầu khoán
contractor's indemnity policy
đơn bảo đảm bồi thông thường của những người thầu khoán
deed of indemnity
chứng thư bồi thường
demand an indemnity (to...)
đòi bồi thường
demand an indemnity (to...)
yêu cầu bồi thường
double indemnity
sự bồi thông thường vội vàng đôi
double indemnity clause
điều khoản bồi thông thường vội vàng đôi
indemnity bond
giấy khẳng định bồi thường
indemnity bond
giấy đáp ứng nhận bồi thường
indemnity bond
giấy phụ trách bồi thường
indemnity for defamation
sự bồi thông thường tổn thất danh dự
indemnity for risks
sự bồi thông thường rủi ro
indemnity insurance
bảo hiểm bồi thông thường thiệt hại
indemnity payment
trả chi phí bồi thường
insurance indemnity
bồi thông thường bảo hiểm
insurance indemnity
tiền bồi thông thường bảo hiểm
letter of indemnity
giấy đảm bảo bồi thường
letter of indemnity
giấy nhận bồi thường
letter of indemnity
thư đảm bảo bồi thường
professional indemnity insurance
bảo hiểm bồi thông thường hành nghề
professional indemnity policy
đơn bảo đảm bồi thông thường hành nghề
professional indemnity policy
đơn bảo đảm bồi thông thường nghề nghiệp nghiệp
protection and Indemnity Association
hiệp hội bảo lãnh và bồi thường
protection and Indemnity clause
điều khoản bảo lãnh và bồi thường
Protection and Indemnity Club
hội bảo đảm và bồi thường
protection and indemnity insurance
bảo hiểm bảo lãnh và bồi thường
war indemnity
tiền bồi thông thường (tổn thất) chiến tranh
sự bảo kê
sự bồi thông thường (tổn thất)
indemnity for defamation
sự bồi thông thường tổn thất danh dự
tiền bồi thường
contractor's indemnity insurance policy
đơn bảo đảm chi phí bồi thông thường của những người thầu khoán
indemnity payment
trả chi phí bồi thường
insurance indemnity
tiền bồi thông thường bảo hiểm
war indemnity
tiền bồi thông thường (tổn thất) chiến tranh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
repayment , restitution , compensation , pay , payment , damages , amends , indemnification , offset , quittance , recompense , redress , reimbursement , remuneration , reparation , requital , satisfaction , setoff , exemption , insurance , protection , security

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: indemnity là gì

Xem thêm: have a reputation for là gì

NHÀ TÀI TRỢ