initialize là gì

initialize tức là gì

Câu ví dụ
 • application failed lớn initialize
  Chủ đề: Khắc phục lỗi Application failed lớn initialize
 • Application failed lớn initialize
  Chủ đề: Khắc phục lỗi Application failed lớn initialize
 • Tick Initialize this repository with a README
  Nhớ click lựa chọn nhập Initialize this repository with a README.
 • Tick Initialize this repository with a README
  Nhớ click lựa chọn nhập Initialize this repository with a README.
 • 14.Configuration system failed lớn initialize #
  Nguyên nhân của lỗi “Configuration system failed lớn initialize”
 • Then right-click the mouse on the new drive and select Initialize Disk.
  Trước tiên, cần loài chuột lên ổ đĩa mới mẻ lựa chọn Initialize Disk.
 • Then right-click the mouse on the new drive and select Initialize Disk.
  Trước tiên, cần loài chuột lên ổ đĩa mới mẻ lựa chọn Initialize Disk.
 • How lớn directly initialize a HashMap (in a literal way)?
  Làm cơ hội nào là nhằm thẳng khởi tạo nên HashMap (theo nghĩa đen)?
 • In a previous section, we saw how we initialize the plugin.
  Trong phần trước, tất cả chúng ta vẫn lần hiểu cơ hội khởi tạo nên plugin.
 • The application failed lớn initialize properly (0xc000007b)
  Ứng dụng ko thể phát động đúng đắn (0xc000007b)
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5