insist là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to insist
Phân kể từ hiện tại tại insisting
Phân kể từ vượt lên khứ insisted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại insist insist hoặc insistest¹ insists hoặc insisteth¹ insist insist insist
Quá khứ insisted insisted hoặc insistedst¹ insisted insisted insisted insisted
Tương lai will/shall² insist will/shall insist hoặc wilt/shalt¹ insist will/shall insist will/shall insist will/shall insist will/shall insist
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại insist insist hoặc insistest¹ insist insist insist insist
Quá khứ insisted insisted insisted insisted insisted insisted
Tương lai were to insist hoặc should insist were to insist hoặc should insist were to insist hoặc should insist were to insist hoặc should insist were to insist hoặc should insist were to insist hoặc should insist
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại insist let’s insist insist
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.