intend for là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ɪn.ˈtɛnd/
Hoa Kỳ[ɪn.ˈtɛnd]

Ngoại động từ[sửa]

intend ngoại động từ /ɪn.ˈtɛnd/

 1. Định, với dự định, với ý mong muốn.
 2. Định sử dụng, dành riêng.
  He intends his son for the air force. — Ông tao ấn định mang đến con cái vô ko quân.
 3. Định trình bày, ý mong muốn trình bày.
  What vì thế you intend by this word? — Lời này của anh ấy ý mong muốn trình bày gì?

Chia động từ[sửa]

intend

Bạn đang xem: intend for là gì

Xem thêm: thump là gì

Xem thêm: day out là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to intend
Phân kể từ hiện nay tại intending
Phân kể từ vượt lên khứ intended
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intend intend hoặc intendest¹ intends hoặc intendeth¹ intend intend intend
Quá khứ intended intended hoặc intendedst¹ intended intended intended intended
Tương lai will/shall² intend will/shall intend hoặc wilt/shalt¹ intend will/shall intend will/shall intend will/shall intend will/shall intend
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intend intend hoặc intendest¹ intend intend intend intend
Quá khứ intended intended intended intended intended intended
Tương lai were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại intend let’s intend intend
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

intend nội động từ /ɪn.ˈtɛnd/

 1. Có dự định, với mục tiêu.

Chia động từ[sửa]

intend

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to intend
Phân kể từ hiện nay tại intending
Phân kể từ vượt lên khứ intended
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intend intend hoặc intendest¹ intends hoặc intendeth¹ intend intend intend
Quá khứ intended intended hoặc intendedst¹ intended intended intended intended
Tương lai will/shall² intend will/shall intend hoặc wilt/shalt¹ intend will/shall intend will/shall intend will/shall intend will/shall intend
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại intend intend hoặc intendest¹ intend intend intend intend
Quá khứ intended intended intended intended intended intended
Tương lai were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend were to intend hoặc should intend
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại intend let’s intend intend
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "intend", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=intend&oldid=2006551”