interested nghĩa là gì

/´intristid/

Thông dụng

Tính từ

Có quan hoài, yêu thích, sở hữu chú ý
an interested spectator
một người theo dõi chuyên nghiệp chú
to be interested in sth
quan tâm cho tới điều gì
Có quyền lợi riêng; sở hữu tương quan, sở hữu bám dáng; sở hữu CP, sở hữu vốn liếng đầu tư
Không vô tư lự, vị lợi, cầu lợi
an interested aid
sự viện trợ ko vô tư

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
absorbed , affected , attentive , attracted , awakened , biased , caught , drawn , eat sleep and breathe , engrossed , enticed , excited , fascinated , fired * , gone * , hooked * , implicated , impressed , inspired , inspirited , intent , into * , involved , keen , lured , moved , obsessed , occupied , on the case , open , partial , partisan , predisposed , prejudiced , responsive , roused , sold , stimulated , stirred , struck , sympathetic , taken , touched , committed , concerned , hooked , rapt

Từ trái khoáy nghĩa