iterate là gì

Phép dịch "iterate" trở thành Tiếng Việt

làm lại, thực hiện đi làm việc lại, lặp chuồn lặp lại là những bạn dạng dịch tiên phong hàng đầu của "iterate" trở thành Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: and doing that iteratively. ↔ và thực hiện đi làm việc lại quy trình cơ.

iterate adjective verb noun ngữ pháp

Bạn đang xem: iterate là gì

(computing, mathematics) đồ sộ perform or repeat an action on each item in a phối or on the results of each such prior action [..]

 • làm lại

  and doing that iteratively.

  làm chuồn làm lại quy trình cơ.

 • làm đi làm việc lại

 • lặp chuồn lặp lại

  • nhắc lại
  • nhắc chuồn nhắc lại
 • Glosbe

 • Google

 • tính hóa học thi công lại · tính hóa học nhắc lại

 • lần lặp · sự lặp · sự lặp lại

 • lắp lại · lặp · lặp chuồn lặp lại · nhắc lại · nhắc chuồn nhắc lại

 • lần lặp

 • sự lặp lại

 • lặp lại · lặp chuồn lặp lại

Even the best usability experts cannot design perfect user interfaces in a single attempt, so sánh a usability engineering lifecycle should be built around the concept of iteration.

Ngay cả những Chuyên Viên về kỹ năng dùng cực tốt cũng ko thể design skin người tiêu dùng tuyệt đối hoàn hảo vô một nỗ lực có một không hai, bởi vậy, một vòng đời chuyên môn về kỹ năng dùng nên được thi công xung xung quanh những định nghĩa về sự lặp lại.

In modified policy iteration (van Nunen 1976; Puterman & Shin 1978), step one is performed once, and then step two is repeated several times.

Trong phép tắc lặp phương pháp sửa thay đổi (van Nunen, 1976; Puterman và Shin 1978), bước một được tiến hành một lượt, và tiếp sau đó bước 2 được lặp chuồn lặp lại rất nhiều lần.

A feature of these schemes is that an attacker can only test one specific password on each iteration with the other tiệc nhỏ, and so sánh the system provides good security with relatively weak passwords.

Đặc điểm của sử dụng phương pháp này là người tiến công chỉ rất có thể demo một password có một không hai trong những lần tương tác với một phía, bởi vậy khối hệ thống này rất có thể cung ứng kỹ năng bảo mật thông tin chất lượng tốt trong cả với 1 password kha khá yếu ớt.

Such scrutiny came after various iterations of what ultimately became the NKHRA spent eleven years working its way toward approval from the National Assembly.

Sự giám sát này được thể hiện sau rất nhiều lần lặp chuồn lặp lại những gì ở đầu cuối phát triển thành luật đạo NKHRA đang được dành riêng mươi 1 năm trời nhằm đạt được sự đồng ý chấp thuận của Quốc hội.

This may even make the difference between needing ten or a million iterations.

Điều này dẫn đến sự khác lạ giữa các việc sử dụng chỉ 10 vòng lặp hay như là 1 triệu vòng lặp.

Iterative methods were used by Japanese mathematician Yasumasa Kanada đồ sộ phối several records for computing π between 1995 and 2002.

Các cách thức lặp được dùng bởi vì mái ấm toán học tập Nhật Bản Yasumasa Kanada nhằm lập lên một trong những kỉ lục thân mật 1995 và 2002.

If the only links in the system were from pages B, C, and D đồ sộ A, each links would transfer 0.25 PageRank đồ sộ A upon the next iteration, for a total of 0.75.

Nếu những link có một không hai vô khối hệ thống kể từ những trang B, C và D cho tới A, từng link tiếp tục fake độ quý hiếm bởi vì 0.25 Pagerank A Lúc tính vô lần tiếp theo sau, tổng số là 0,75.

This iterative process of breaking through and attacking one problem and not feeling totally comfortable, and identifying the next problem, has helped us go along this path of actually trying đồ sộ not only innovate with this technology but make sure it can be used for people who perhaps need it the most.

Quá trình lặp chuồn lặp lại việc tiến công và túa gỡ nằm trong 1 yếu tố và cảm nhận thấy ko trọn vẹn tự do, và xác nhận yếu tố tiếp nối, đã hỗ trợ công ty chúng tôi tiến thủ xa xôi bên trên tuyến đường của việc nỗ lực không chỉ có nâng cấp technology này mà còn phải đáp ứng nó rất có thể dùng mang lại những người dân có lẽ rằng cần thiết nó nhất.

Hurt, on returning đồ sộ the MCU after appearing in The Incredible Hulk, said, "I don't think it's a reprise, I think it's a new iteration completely," adding, "what done is they've taken a character ... and made a new version... a more modernized style."

Hurt nói đến việc trở lại với Vũ trụ Điện hình họa Marvel sau Người mập mạp xanh rớt khác người, "Tôi ko nghĩ về cơ là 1 trong những lượt xuất hiện nay lại, tôi nghĩ về cơ là 1 trong những sự lặp lại trọn vẹn mới mẻ mẻ," và "những điều đang được làm là ra mắt mang lại anh hùng... và dẫn đến một phiên bạn dạng mới mẻ... một phong thái tân tiến rộng lớn."

And you can start iterating the design.

Xem thêm: godfather là gì

Và các bạn chính thức tương tác với design.

While certain key Mac OS X improvements were undisclosed, there were 10 improvements in the next iteration, Mac OS X Leopard (10.5), including: full 64-bit tiện ích tư vấn, Time Machine, Boot Camp, Front Row, Photo Booth, Spaces (Virtual Desktops), Spotlight enhancements, bộ vi xử lý Core Animation, Universal Access enhancements, Mail enhancements, and Dashboard enhancements (including Dashcode, and iChat enhancements).

Trong Lúc một trong những nâng cấp chủ yếu của Mac OS X ko được bật mí, sở hữu 10 nâng cấp vô lần tiếp theo sau, Mac OS X Leopard (10.5), gồm những: tương hỗ phần mềm 64 bit, Time Machine, Boot Camp, Front Row, Photo Booth, Spaces (Máy tính nhằm bàn ảo), nâng cấp tiêu xài điểm, Hoạt hình họa lõi, Tăng cường truy vấn toàn thị trường quốc tế, Cải thiện thư và Cải tiến thủ trang tổng quan lại (bao bao gồm cả Dashcode và nâng cấp iChat).

If T is a theory in some language, we define a new theory 2T by adding a new binary relation đồ sộ the language, and adding axioms stating that it is an equivalence relation, such that there are an infinite number of equivalence classes all of which are models of T. It is possible đồ sộ iterate this construction transfinitely: given an ordinal α, define a new theory by adding an equivalence relation Eβ for each β<α, together with axioms stating that whenever β<γ then each Eγ equivalence class is the union of infinitely many Eβ equivalence classes, and each E0 equivalence class is a model of T. Informally, one can visualize models of this theory as infinitely branching trees of height α with models of T attached đồ sộ all leaves.

Nếu T là 1 trong những lý thuyết vô một trong những ngôn từ, tất cả chúng ta khái niệm một lý thuyết 2T mới mẻ bằng phương pháp thêm 1 quan hệ nhị phân mới mẻ vô ngôn từ, và thêm thắt định đề bảo rằng nó là 1 trong những quan hệ tương tự, sao mang lại sở hữu vô số những lớp tương tự Các quy mô của T. cũng có thể lặp chuồn lặp lại cấu hình này: với khái niệm trật tự, xác lập một lý thuyết mới mẻ bằng phương pháp thêm 1 đối sánh tương quan Eβ cho từng β <α, cùng theo với định đề bảo rằng bất kể lúc nào β <γ thì từng lớp tương tự E is là việc phối kết hợp của vô số những lớp tương tự E,, và từng lớp E0equivalence là 1 trong những quy mô T. Không đầu tiên, tao rất có thể tưởng tượng những quy mô của lý thuyết này là cây phân nhánh vô hạn sở hữu độ cao α với những quy mô T nối sát với toàn bộ những lá.

Loop tags also have an optional index attribute, which gives the zero-based index of the current iteration through the loop.

Thẻ loop cũng đều có tính chất chỉ mục ko buộc phải, tính chất này mang lại chỉ mục chính thức kể từ 0 của lượt lặp lúc này qua loa từng vòng lặp.

At the time, RealNetworks issued a press release saying they had licensed Iterated Systems' ClearVideo technology and were including it as the RealVideo Fractal Codec.

Vào thời gian đó, RealNetworks phát triển một công văn bảo rằng chúng ta đang được cấp phép tắc mang lại technology ClearVideo của Iterated Systems và fake nó vô thực hiện RealVideo Fractal Codec.

This is the fifth iteration.

Đây là phiên bạn dạng thứ năm.

Second iteration is the cryptic wetsuit, or the one which attempts đồ sộ hide the wearer in the water column.

Mẫu loại nhì là 1 trong những bộ quần áo khó khăn thể phát hiện, lấp liếm người khoác trong mỗi cột nước.

A previous iteration of the church was destroyed during the Siege of Quebec in 1759.

Một lần lặp lại trước cơ của phòng thờ đã biết thành huỷ diệt vô Cuộc vây hãm Quebec năm 1759.

It is usually created indirectly with the assistance of fractal-generating software, iterating through three phases: setting parameters of appropriate fractal software; executing the possibly lengthy calculation; and evaluating the product.

Nó được vẽ một cơ hội loại gián tiếp với việc tương hỗ của những ứng dụng sáng sủa tạo-fractal, nhắc chuồn nhắc lại 3 bước: bịa những thông số kỹ thuật của ứng dụng fractal phù hợp, tiến hành những đo lường và tính toán về sự cân đối rất có thể và ước tính thành phẩm.

So in expectation, one would expect a few hundred iterations and no more. Now that we understand

Một thành phẩm cổ xưa được gọi là toan lý số nhân tố, thưa ràng, sau vài ba trăm vòng lặp tao tiếp tục tìm kiếm được một trong những nhân tố với phần trăm cao.

Blurring iterations

Các bước thực hiện mờ

The iterative design process may be applied throughout the new product development process.

Quá trình design lặp rất có thể được vận dụng vô xuyên suốt quy trình cách tân và phát triển thành phầm mới mẻ.

The ability đồ sộ deviate from program behavior arises out of the host's recall of past iterations.

Khả năng làm sai nghiêng hành động đang được lập trình sẵn sở hữu tương quan cho tới việc anh hùng ghi nhớ lại vượt lên trên khứ.

Now this is ITER, pronounced in French: EE-tairh.

Tiếp theo đòi là ITER, vạc âm giờ đồng hồ Pháp là: EE-tairh.

Key contributions include abstract data types, call-by-sharing, iterators, multiple return values (a size of parallel assignment), type-safe parameterized types, and type-safe variant types.

Xem thêm: slow nghĩa là gì

Những góp sức chủ yếu bao hàm loại tài liệu trừu tượng, call-by-sharing, iterator, nhiều độ quý hiếm trả về (một dạng của gán tuy nhiên song), loại thông số đáng tin cậy, và loại biến đổi thể đáng tin cậy.

So Camille and I and my team, we iterated all summer, how đồ sộ make it cheaper, how đồ sộ make it work better, how đồ sộ make it so sánh other people can make it.

Thế nên Camille nằm trong tôi và team của tôi, công ty chúng tôi đã trằn trọc xuyên suốt ngày hè, làm thế nào nhằm nó rẻ mạt rộng lớn, làm thế nào nhằm nó vận hành chất lượng tốt rộng lớn, sản xuất nó đi ra sao nhằm ai ai cũng rất có thể thực hiện đi ra nó.