kitten đọc tiếng anh là gì

kitten

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: kitten đọc tiếng anh là gì

UK/ˈkɪt.ən/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈkɪt̬.ən/

  • /k/ as in cat
  • /ɪ/ as in ship
  • /t/ as in town
  • /ən/ as in sudden
  • /k/ as in cat
  • /ɪ/ as in ship
  • // as in cutting
  • /ən/ as in sudden