labor là gì

Công cụ cá nhân

 • /'leibə/

  Bạn đang xem: labor là gì

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  nhân công
  casual labor
  nhân công ko cố định
  casual labor
  nhân công theo đòi mùa
  hired labor
  nhân công thuê
  lao động
  calculation of labor input rate
  sự đo lường tấp tểnh nấc lao động
  direct labor
  lao động trực tiếp
  division of labor
  sự phân công huân động
  hired labor
  lao động thuê
  hiring of labor
  sự mướn mức độ lao động
  indirect labor
  lao động loại gián tiếp
  labor capacity
  năng suất lao động
  labor cost
  chi phí lao động
  labor input
  khối lượng lao động
  labor market
  thị ngôi trường lao động
  labor specialization
  sự trình độ hóa lao động
  labor turnover
  sự luân đem lao động
  labor turnover
  sự lưu đem lao động
  labor-consuming
  tốn lao động
  native labor
  lao động bạn dạng xứ
  native labor
  lao động bên trên chỗ
  productive labor
  lao động sản xuất
  scientific management of labor
  cơ quan liêu (tổ chức) khoa học tập lao động
  statute labor
  lao động nghĩa vụ
  underground labor
  lao động bên dưới mặt mày đất

  Kinh tế

  nhân công
  indirect labor
  nhân công loại gián tiếp
  labor cost
  chi phí nhân công

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  activity , chore , daily grind , diligence , drudgery , effort , employment , endeavor , energy , exercise , exertion , grind * , gruntwork , industry , job , moonlight , operation , pains , pull , push , strain , stress , struggle , sweat , toil , travail , apprentice , xanh xao collar , breadwinner , employee , hack * , hand * , hard hat , help , helper , hireling , instrument , laborer , learner , operative , prentice , proletariat , rank and tệp tin * , toiler , worker , work force , working people , birth , birth pangs , childbearing , contractions , delivery , giving birth , parturition , throes , moil , work , accouchement , birthing , childbirth , lying-in , laboriousness , lucubration , operosity , peonage , task , undertaking
  verb
  bear down , cultivate , drive , drudge , endeavor , exert oneself , grind , plod , plug away , pour it on , slave , strain , strive , struggle , sweat , tend , toil , travail , work oneself vĩ đại the bone , fag , moil , tug , work , amplify , develop , dilate , enlarge , expand , expatiate , agonize , childbirth , drudgery , effort , employees , exertion , industry , lucubrate , parturition , stress , task , undertaking , workers

  Từ ngược nghĩa

  Xem thêm: beneficial là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ