laid down là gì

Lay down (something) 

/leɪ daʊn/ 

  •  Đặt xuống

 Ex: She laid down the book on the table.

Bạn đang xem: laid down là gì

(Cô ấy bịa đặt cuốn sách xuống bàn.)

  • Lập quy định

Ex: The company laid down strict policies for employee conduct.

(Công ty đang được đưa ra quyết sách nghiêm nhặt về hành động nhân viên cấp dưới.)

Từ đồng nghĩa

Establish /ɪˈstæblɪʃ/ 

(v): Thiết lập / Lập ra

Ex: The committee established guidelines for the project.

(Ủy ban đang được thiết lập những cách thức chỉ dẫn mang lại dự án công trình.)

Xem thêm: under the counter là gì

Từ trái khoáy nghĩa

  • Pick up /pɪk ʌp/ 

(v): Nhặt lên

Ex: She picked up the fallen papers from the floor.

(Cô ấy nhặt lên những tờ giấy má rơi bên trên sàn căn nhà.)

  • Abolish /əˈbɑːlɪʃ/ 

(v): Bãi vứt / Hủy bỏ

Ex: The government decided đồ sộ abolish the outdated regulations.

Xem thêm: stripper là gì

(Chính phủ ra quyết định huỷ bỏ những quy toan lạc hậu.)


Bình luận

Chia sẻ