last nghĩa là gì

/lɑ:st/

Thông dụng

Danh từ

Người sau cùng, người sau cùng
to be the last đồ sộ come
là người cho tới sau cùng
Lần cuối, thứ tự sau cùng; giờ khắc cuối cùng
to hold on đồ sộ the last
giữ vững vàng cho tới phút cuối cùng
as I said in my last, I should come on Monday
như tôi đang được rằng nhập bức thư viết lách thời gian gần đây nhất, tôi tiếp tục cho tới nhập loại hai
Lúc bị tiêu diệt, khi lâm chung
to be near one's last
sắp chết
Sức Chịu đựng, mức độ bền bỉ
Lát (đơn vị đo trọng chuyên chở của tàu thủy, vì như thế 2000 kg)
Khuôn giầy, cốt giày

Tính từ

Cuối nằm trong, sau chót, sau rốt
the last page of a book
trang sau cùng của quyển sách
Vừa qua chuyện, qua chuyện, trước
last night
đêm qua
last month
tháng trước
last week
tuần trước
last year
năm ngoái
Gần phía trên nhất, tiên tiến nhất, cuối cùng
last news
tin tức mới nhất nhất
the last word in science
thành tựu tiên tiến nhất của khoa học
Vô nằm trong, khôn xiết, cực kỳ mực, tột bực
a question of the last importance
một yếu tố khôn xiết quan liêu trọng
Cuối nằm trong, rốt nằm trong, dứt khoát
I have said my last word on the matter
tôi đang được rằng dứt khoát về yếu tố đó
Không quí thống nhất, ko quí nhất, không thích nhất
That's the last thing I'll do
Đó là dòng sản phẩm điều tuy nhiên tôi sẽ không còn lúc nào làm
to be at one's last gasp
giãy bị tiêu diệt, vùng vẫy thứ tự cuối trước lúc bị tiêu diệt (nghĩa bóng)
to be on one's last legs
suy yếu ớt nằm trong cực
the day before last
cách phía trên nhị ngày
to draw one's first/ last breath
chào đời/qua đời
famous last words
những điều lẽ tuy nhiên người trừng trị đi ra cảm nhận thấy hối hận tiếc
to have the last laugh
cuối nằm trong vẫn thắng
in the last analysis
suy mang lại nằm trong, suy nghĩ mang lại cùng
as one's last resort
như là phương kế tiếp sau cùng
the last lap
giai đoạn sau cùng
the last straw
sự khiếu nại thực hiện mang lại tình hình cộng đồng càng thêm thắt tệ tệ
to the last man
tất cả người xem, ko trừ ai
a week last Monday
cách phía trên tám hôm, từ thời điểm cách đây tám ngày

Phó từ

Lần cuối, thứ tự sau cùng
when did you see him last?
anh gặp gỡ hắn thứ tự sau nằm trong là khi nào?
first and last
từ đầu cho tới cuối
he who laughs last laughs longest
cười người ngày hôm trước bữa sau người cười
last in, first out
vào sau nằm trong thế ra trước hết

Động từ

Kéo lâu năm, nhằm lâu, bền
the trip will last three months
chuyến lên đường tiếp tục kéo dãn dài phụ vương tháng
this food cannot last
món ăn này sẽ không nhằm lâu được
I am sure that his teacher will not last out the night
tôi chắc chắn rằng rằng thầy của anh ấy tớ ko qua chuyện ngoài tối nay
Đủ, còn đủ
will rice last till tomorrow evening?
liệu đem đầy đủ gạo ăn cho tới tối mai hoặc không?

Cấu trúc từ

To stick đồ sộ one's last
không bám nhập những chuyện tuy nhiên bản thân ko biết
at last
at long last
Sau không còn, sau nằm trong, rốt cuộc
to hear/see the last of sb/sth
nghe /thấy ai/cái gì thứ tự cuối cùng
last but not least
cuối nằm trong tuy nhiên ko xoàng phần quan liêu trọng

hình thái từ

  • V_ed: lasted
  • V_ing:lasting

Chuyên ngành

Toán & tin

cuối nằm trong // xúc tiếp, kéo dài
at last
cuối cùng;
last but one, next đồ sộ last
giáp chót;
to the last
đến cùng

Hóa học tập & vật liệu

tồn tại

Xây dựng

bền (bỉ)

Kỹ thuật cộng đồng

bền
cuối cùng
kéo dài
tiếp tục

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aftermost , antipodal , at the over , bitter over , climactic , closing , concluding , conclusive , crowning , curtains * , definitive , determinate , determinative , over , ending , eventual , extreme , far , far-off , farthest , finishing , furthest , hindmost , lag , latest , least , lowest , meanest , most recent , once and for all * , outermost , rearmost , remotest , supreme , swan tuy nhiên * , terminal , ulterior , ultimate , utmost , uttermost , final , endmost , hindermost , lattermost , foregoing , latter , preceding , previous
noun
close , completion , conclusion , ending , finale , finis , finish , omega , termination , wind-up , wrap-up , climactic , concluding , dernier cri , over , endmost , eventual , extreme , farthest , final , furthest , hindmost , latest , newest , pis aller , tail , trump thẻ , ultimate , utmost
verb
abide , continue , go on , hold out , persist , remain , stay , come through , pull through , ride out , weather

Từ trái khoáy nghĩa