lay up là gì

And, brethren, we lay up in store!

Và, thưa những bằng hữu, tất cả chúng ta tích trữ vô kho!

Bạn đang xem: lay up là gì

Jesus Christ teaches the multitude vĩ đại lay up treasures in heaven

Chúa Giê Su Ky Tô dạy dỗ chỗ đông người dân bọn chúng cần tích trữ của nả phía trên trời

The female lays up vĩ đại 100 eggs on or near leafy spurge, its host plant.

Con cái đẻ đến 100 trứng bên trên hoặc sát leafy spurge, cây ngôi nhà của chính nó.

A female can lay up vĩ đại 150 eggs.

Một con cháu rất có thể đẻ tới 150 trứng.

Teardrop's still laying up in bed.

Bác Teardrop vẫn còn đó bên trên chóng đấy.

He tells us it is far more important vĩ đại lay up treasures in heaven than thở on earth.15

Ngài phán bảo tất cả chúng ta rằng việc chứa chấp của nả phía trên trời thì cần thiết nhiều hơn nữa bên trên trần thế.15

It is capable of laying up vĩ đại 220 eggs a year.

Giống vịt này còn có kĩ năng đẻ đến 220 trái khoáy trứng 1 năm.

There is no graduation when it comes vĩ đại laying up godly knowledge and practicing what you learn.

Không sở hữu vày chất lượng nghiệp trong những việc thâu thập sự nắm rõ về linh nghiệm và thực hành thực tế những điều đang được học tập.

What are some treasures in heaven that we can lay up for ourselves?

Một số của nả phía trên trời tuy nhiên tất cả chúng ta rất có thể tích trữ cho bản thân mình là gì?

How might Christian parents “lay up” for their children?

Các bậc phụ thân u tín đồ vật đấng Christ rất có thể “dành dụm” mang lại con cháu chúng ta như vậy nào?

Iverson just missed a lay-up at the buzzer, Sixers lose.

Iverson được mang lại ngủ.

They are ground nesters, laying up vĩ đại six speckled eggs.

Xem thêm: disqualified là gì

Chúng thực hiện tổ bên trên mặt mũi khu đất, đẻ tới 6 trứng vỏ lốm đốm.

A female quail, for instance, lays up vĩ đại eight eggs, at the rate of one egg a day.

Thí dụ, một con cái cun cút rất có thể đẻ cho tới tám trứng, từng ngày 1 trứng.

4 Not everything is vanity for those who lay up treasures in heaven as Jehovah’s faithful servants.

4 Mọi sự ko cần là hư vô mang lại những tôi tớ trung thành với chủ của Đức Giê-hô-va, vì như thế chúng ta chứa chấp của nả bên trên trời.

And, brethren, we lay up in store!

Và thưa những bằng hữu, tất cả chúng ta tích trữ vô kho!

Females lay up vĩ đại 1,000 eggs at a time, and wrap them around aquatic plants.

Cá cái đẻ tới 1.000 trái khoáy trứng bên trên 1 thời điểm, và quấn bọn chúng xung xung quanh những cây thủy sinh.

Have you given thought vĩ đại laying up for your child’s spiritual future?

Bạn sở hữu khi nào nghĩ về cho tới việc dành riêng dụm mang lại sau này của con cháu về mặt mũi linh nghiệm không?

10 The Scriptures also say: “Children ought not vĩ đại lay up for their parents, but the parents for their children.”

10 Kinh-thánh cũng nói: “Con cái ko dành riêng dụm tiền chung phụ thân u, tuy nhiên phụ thân u vẫn luôn luôn trực tiếp giúp sức con cái cái” (II Cô-rinh-tô 12:14, Bản Diễn Ý).

And gold and silver did they lay up in store in abundance, and did btraffic in all manner of traffic.

Và dân bọn chúng tích lũy vàng bạc tràn kho và thanh toán giao dịch kinh doanh tất cả sản phẩm & hàng hóa.

For example, it says that “children ought not vĩ đại lay up for their parents, but the parents for their children.”

Thí dụ, Kinh-thánh rằng “chẳng cần con-cái nên chứa chấp của quí mang lại phụ thân u, tuy nhiên thà phụ thân u chứa mang lại con-cái thì hơn” (II Cô-rinh-tô 12:14).

Her version of "Lay Up Under Me" on includes further writing from Beyoncé, and was produced by Knowles and Taylor.

"Lay Up Under Me" dành được chinh sửa lại vày Beyoncé, được phát hành vày Knowles và Taylor.

Said Jesus: “So it goes with the man that lays up treasure for himself but is not rich toward God.”

Xem thêm: prod là gì

Chúa Giê-su nói: “Hễ ai thâu-trữ của cho bản thân mình tuy nhiên ko giàu-có điểm Đức Chúa Trời thì gần giống vậy”.

The female lays up vĩ đại 17,000 eggs stuck together in strings that adhere vĩ đại vegetation and other objects along water edges.

Con cái đẻ đến 17.000 trứng bám vô nhau và được vướng vô cây xanh hoặc những vật không giống mặt mũi mép nước.