lazy nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /'leizi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lười biếng, biếng nhác
  Uể oải, lờ đờ

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  apathetic , asleep on the job , careless , comatose , dallying , dilatory , drowsy , dull , flagging , idle , inattentive , indifferent , indolent , inert , lackadaisical , laggard , lagging , languid , languorous , lethargic , lifeless , loafing , neglectful , out of it , passive , procrastinating , remiss , shiftless , slack , sleepy , slothful , slow , slow-moving , snoozy , somnolent , supine , tardy , tired , torpid , trifling , unconcerned , unenergetic , unindustrious , unpersevering , unready , weary , fain

  Bạn đang xem: lazy nghĩa là gì

  Xem thêm: ca ve là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ