lead up to là gì

There are a number of difficulties reconciling modelled and observed stellar evolution leading up to core collapse supernovae.

Có một số trong những trở ngại trong những việc tương mến đằm thắm quy mô và để ý tiến thủ hóa sao dẫn đến siêu tân tinh ma suy sụp lõi.

Bạn đang xem: lead up to là gì

During the lead up to the summit, there were also several border clashes between Thailand and Cambodia.

Trong thời hạn sắp tổ chức, đã và đang xẩy ra xung đột biên thuỳ đằm thắm Thái Lan và Campuchia.

What a contrast vĩ đại the events leading up to the original birth of the nation of Israel!

Thật tương phản làm thế nào Lúc đối với những trở thành cố dẫn đến sự Thành lập và hoạt động lần thứ nhất của nước Y-sơ-ra-ên!

In the match in the lead-up to the 2011 Pacific Games, Alopua Petoa scored all three goals.

Tại trận đấu khởi động cho Đại hội thể thao Tỉnh Thái Bình Dương 2011, Alopua Petoa ghi toàn bộ tía bàn thắng.

In the days leading up to her next period, when her uterus is supposed vĩ đại swell, everything swelled.

Trong những ngày chuẩn bị chu kì của cô ý tớ, Lúc tử cung của cô ý ấy sưng lên thì tất cả không giống cũng vậy.

It may lead up to suzuki ichiro's true identity.

Nó hoàn toàn có thể dẫn đến tính danh thực sự của Suzuki Ichiro.

"Current status of the asteroid explorer, Hayabusa2, leading up to arrival at asteroid Ryugu in 2018" (PDF).

Truy cập ngày 22 mon 6 năm 2018. ^ “Current status of the asteroid explorer, Hayabusa2, leading up to arrival at asteroid Ryugu in 2018” (PDF).

This meeting is part of series leading up to annual APEC leaders ' summit in Hawaii next November .

Cuộc họp này là 1 trong những phần nhập chuỗi hoạt động phía tới Hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức triển khai thường niên bên trên Hawai nhập mon 11 cho tới .

Little is known about the events leading up to the collision.

Sự việc dẫn đến va vấp đụng chạm không nhiều được nghe biết.

It is a history of the Byzantine emperors during the century leading up to Psellos' own time.

Đây là cỗ lịch sử vẻ vang những đời nhà vua Đông La Mã nhập trong cả thế kỷ dẫn đến thời đại của riêng rẽ Psellos.

Draw steps leading up to the picture.

Vẽ những bước dẫn lên tấm hình bại liệt.

(b) What work leads up to Jehovah’s ‘strange deed’?

b) Việc thực hiện nào là đưa đến “công việc kỳ lạ lùng” của Đức Giê-hô-va?

(b) What remarkable insight did Jehovah give vĩ đại his people in the decades leading up to 1914?

Xem thêm: stockbroker là gì

(b) Đức Giê-hô-va ban mang lại dân Ngài sự thông hiểu xứng đáng để ý nào là trong những những năm trước năm 1914?

The government organised an official review of the NEP in the years leading up to its expiration.

Chính phủ tổ chức triển khai tái mét xét đầu tiên NEP trong mỗi năm ngay sát đến khi mãn hạn.

We sign, and there's all this hype leading up to our next record.

Chúng tôi ký, và toàn bộ sự lăng xê này giới thiệu mang lại đĩa hát tiếp sau của công ty chúng tôi.

In the days leading up to the live stream, think about using Invideo programming vĩ đại promote the trailer.

Trong những ngày sẵn sàng cho việc khiếu nại thẳng, hãy suy nghĩ cho tới việc dùng tác dụng Lập trình InView nhằm lăng xê đoạn phim reviews bại liệt.

Leading up to the Iranian Revolution in 1979, Qatar and Iran shared a friendly relationship.

Dẫn đầu cuộc Cách mạng Iran năm 1979, Qatar và Iran share quan hệ đằm thắm thiện.

• What steps lead up to the baptism of true Christians?

• Những bước nào là dẫn tới phép tắc báp têm của một tín thiết bị thiệt Đấng Christ?

On the days leading up to all of these strikes there hasn't been any of the typical chatter.

Trong những ngày xảy ra những vụ này, không tồn tại vụ thương lượng nào là.

□ Jesus’ answer vĩ đại the question at Matthew 24:3 had what fulfillment leading up to 70 C.E.?

□ Câu vấn đáp của Chúa Giê-su mang lại thắc mắc điểm Ma-thi-ơ 24:3 với sự ứng nghiệm nào là dẫn đến trở thành cố năm 70 CN?

" Long is the way and hard that out of Hell leads up to light. "

" Con đàng nhiều năm, hắc búa dẫn kể từ Địa ngục ra bên ngoài khả năng chiếu sáng. "

Events Leading Up to Lasting Peace

Các trở thành cố dẫn đến độc lập lâu dài

□ What bởi we learn from events leading up to Isaac’s marriage?

□ Chúng tớ học tập được gì điểm những trở thành cố dẫn đến thơm lễ của Y-sác?

The histories leading up to this story and vĩ đại “Bosses’ Approval” share many common elements.

Xem thêm: connectivity là gì

Những gì đang được xảy ra nhằm dẫn tới mẩu chuyện bên trên và chuyện “Sự đồng ý của Lãnh đạo” có tương đối nhiều điểm công cộng.

The LHC will also accelerate heavy ions (such as lead) up to an energy of 1.15 PeV.

Máy LHC cũng sẽ tiến hành dùng để làm tạo nên va vấp đụng chạm những ion nặng trĩu chì (Pb) với tích điện tương tác là 1150 TeV.