lines là gì

 • danh từ

  dây, chão thép

  Bạn đang xem: lines là gì

  to hốc the clothes on the line

  phơi ăn mặc quần áo rời khỏi chão thép

 • vạch đàng, đàng kẻ

  to draw a line

  kẻ một đường

 • đường, tuyến

  line of sight

  đường coi (súng)

  line of communication

  đường phú thông

  ví dụ khác

 • hàng, loại (chữ); câu (thơ)

  to begin a new line

  xuống dòng

  just a line to tát let someone know that

  mấy chữ nhằm báo mang đến ai biết là

  ví dụ khác

 • hàng, bậc, lối, dãy

  to be on a line with

  ở thẳng hàng với, ngang mặt hàng với

  to stand in a line

  đứng chuẩn bị hàng

 • (số nhiều) đàng, đường nét, khuôn; vết nhăn

  the lines of a ship

  hình đường nét của một con cái tàu

 • (quân sự) tuyến, chống tuyến

  the front line

  chiến tuyến, tuyến đầu

  a defence line

  tuyến chống thủ

  ví dụ khác

 • ranh giới, giới hạn

  to draw the line somewhere

  vạch rời khỏi một số lượng giới hạn nào là đó

 • dòng, loại dõi, loại giống

  to come of a good line

  con loại con cháu giống

  a line of scholars

  một loại học tập giả

 • phương châm, cách thức, quy tắc, cơ hội, thói, lối...

  line of conduct

  cách ăn ở, cơ hội cư xử

 • ngành, phạm vi; trình độ, sở trường

  to be in the banking line

  Xem thêm: resell là gì

  ở nhập ngành ngân hàng

  history is his particular line

  lịch sử là 1 trong những môn sở ngôi trường của ông ta

 • (thương nghiệp) sản phẩm, vật phẩm

  ground-nuts are one pf our export lines

  lạc là 1 trong những trong mỗi sản phẩm xuất khẩu của ta

 • (số nhiều) thực trạng, tình thế; đàng lối, cơ hội tiến thủ hành

  on the party's lines

  theo đàng lối của đảng

  I can't go on with the work on such lines

  tôi ko thể nối tiếp thao tác nhập thực trạng thế này

 • (the line) đàng xích đạo

  to cross the Line

  vượt qua loa đàng xích đạo

 • lai (đơn vị lâu năm vày một trong những phần chục nhì của insơ)

 • (quân sự) (the line) quân group chủ yếu quy

 • (số nhiều) giấy tờ hôn thú ((cũng) marriage lines)

 • (số nhiều) (sân khấu) điều của một vai

 • động từ

  vạch, kẻ trở thành dòng

  to line a sheet of paper

  kẻ một tờ giấy

  to line out a stone (a piece of wood)

  vạch một đàng bên trên phiến đá (trên tấm gỗ) (để cưa)

  ví dụ khác

 • làm nhăn, thực hiện mang đến với ngấn, thực hiện mang đến với vạch

  face line d with care

  mặt với vết nhăn vì thế băn khoăn lắng

 • sắp trở thành mặt hàng dàn hàng

  to line up troops

  sắp binh lính trở thành mặt hàng ngũ

  to line out men

  dàn quân ra

 • sắp mặt hàng, đứng trở thành mặt hàng ngũ

  to line up

  đứng trở thành mặt hàng ngũ

 • lót

  to line a garment

  lót một chiếc áo

 • (nghĩa bóng) thực hiện tràn, nhồi, nhét

  to line one's stomach

  nhồi nhét tràn ruột, ăn no đẫy

  Xem thêm: acculturation là gì

  to line one's purse

  nhét tràn ví

 • phủ, cút tơ (chó)