lớn trong tiếng anh đọc là gì

Bản dịch

Khả năng lớn nhất của cậu ấy/cô ấy là...

His / her greatest talent is / lies in…

Bạn đang xem: lớn trong tiếng anh đọc là gì

Tôi mong muốn mướn một con xe nhỏ/xe lớn/xe chuyên chở

I'd lượt thích to tát rent a small car/large car/van.

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúng tôi van phân tách buồn với việc mất mặt non to tát lớn của anh ấy / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Một trong mỗi đường nét tương đồng/khác biệt lớn nhất đằm thắm... và... là...

One of the main similarities/differences between… and… is that…

Tôi van gửi lời nói phân tách buồn thâm thúy với việc mất mặt non lớn lao của khách hàng.

I offer you my deepest condolences on this dark day.

Xem thêm: echo nghĩa là gì

Tôi mong muốn mướn một con xe nhỏ/xe lớn/xe tải

I'd lượt thích to tát rent a small car/large car/van.

Khả năng lớn nhất của cậu ấy/cô ấy là...

His / her greatest talent is / lies in…

cân đong cái gì từ là 1 lượng lớn hơn

Ví dụ về đơn ngữ

It was referred to tát as an antre (cavern or cave) because it was so sánh dark inside, even when there was bright sunshine outside.

This magic cavern could be a metaphor for the recording site.

Xem thêm: sentinels là gì

The caverns were formed from the erosion of large limestone deposits over millions of years.

Numerous caves, caverns and other speleological structures were found during the construction, but all of those were addressed successfully.

The cavern tour can be up to tát 80% accessible to tát visitors who use wheelchairs or have other accessibility needs.