make a fortune là gì

phát âm:   make one's fortune câu

phát đạt, trị tài

Bạn đang xem: make a fortune là gì

Xem thêm: lemon nghĩa là gì

 • make a fortune:    trở nên nhiều có
 • one’s fortune:    bản mệnh
 • dice away one's fortune:    đánh súc sắc thất bại sạch sẽ tài sản

Câu ví dụ

 1. Make one's pile: make one's fortune.
  Make one’s fortune: làm ra 1 gia sản
 2. Những kể từ khác

  1. "make one's choice of" là gì
  2. "make one's cross" là gì
  3. "make one's curtsy to" là gì
  4. "make one's farewell" là gì
  5. "make one's first appearance" là gì
  6. "make one's jack (to...)" là gì
  7. "make one's luggage ready" là gì
  8. "make one's mark" là gì
  9. "make one's market" là gì
  10. "make one's farewell" là gì
  11. "make one's first appearance" là gì
  12. "make one's jack (to...)" là gì
  13. "make one's luggage ready" là gì