make an appointment là gì

VIETNAMESE

hẹn

Bạn đang xem: make an appointment là gì

lên nối tiếp hoạch

Hẹn là lên plan thời hạn trước cho 1 việc gì cơ.

1.

Tôi ham muốn hứa bắt gặp bác bỏ sĩ.

I'd lượt thích lớn make an appointment lớn see the doctor, please.

Xem thêm: paddy là gì

2.

Bạn rất có thể hứa với thư ký vô tuần sau được không?

Could you make an appointment with the secretary for next week?

Các động kể từ dùng về sự đặt điều lịch hứa (an appointment) vô giờ Anh rất có thể bạn phải biết

- make an appointment: I'd lượt thích lớn make an appointment lớn see the doctor, please. (Tôi ham muốn hứa bắt gặp bác bỏ sĩ.)

Xem thêm: 101 nghĩa là gì

- schedule an appointment: You should schedule an appointment with your doctor lớn kiểm tra this out. (Bạn nên được sắp xếp lịch hứa với bác bỏ sĩ nhằm đánh giá.)

- arrange an appointment: Can I arrange an appointment for Monday? (Tôi rất có thể bố trí một cuộc hứa vô loại Hai được không?)

- book an appointment: I am trying lớn book an appointment with the singer. (Tôi đang được nỗ lực đặt điều một cuộc hứa với ca sĩ.)