máy tính trong tiếng anh là gì

Khi chúng ta ghi chép một lịch trình, chúng ta đang được đem mang lại máy tính một chuỗi những câu mệnh lệnh.

When we write a program, we're giving a computer a series of commands, that kind of look lượt thích a weird size of English.

Bạn đang xem: máy tính trong tiếng anh là gì

230101 - Máy tính, khu vực tinh vi, khối hệ thống và màng lưới. (kỹ sư).

6.2831: Type system and linking.

Tôi tiếp tục đánh giá chéo cánh vài ba tài liệu tuy nhiên tôi nhìn thấy nhập máy tính của Tamir.

I cross-referenced some data I found on Tamir's computer.

Anh xóa đoạn phim nhập máy tính của tao rồi nên không?

You erased the đoạn phim off of our computer, right?

Con chỉ sử dụng máy tính thôi tuy nhiên.

I'm just using the calculator.

Làm thế nào là đã thử những nghành nghề của con cái người- máy tính tương tác nhằm bắt đầu?

How did the field of human- computer interaction get started?

Chuyên ngành khoa học tập máy tính ở Tennessee Tech.

Computer science major at Tennessee Tech.

Và khối hệ thống máy tính này sẽ hỗ trợ bọn họ.

And this mainframe computer was going đồ sộ help them with that job.

Chuyển cho tới Cửa mặt hàng Play kể từ máy tính:

Play Store from your computer:

Siêu máy tính của Hãng Asus đem 960 lõi GPU của Nvidia

Asus supercomputer has 960 Nvidia GPU cores

Engine 3 chiều của hãng sản xuất Monte Cristo được chấp nhận máy tính cá thể tầm thấp rộng lớn chạy được game.

Monte Cristo has made a 3 chiều engine that allows lower-range PCs đồ sộ lập cập the game.

Đã mang trong mình một vài ba thay cho thay đổi nhập khối hệ thống máy tính này.

There were several modifications of the computer.

Mô hình máy tính này phụ thuộc một group phân tích bên trên trụ sở NASA bên trên Goddard.

Xem thêm: marble sculptures là gì

This computer simulation is due đồ sộ a relativity group at NASA Goddard.

Ông bịa đặt hệ thống móng toán học tập mang lại khoa học tập máy tính, và thưa,

He laid down the mathematical foundations for computer science, and said,

Nền phản văn hóa truyền thống những năm 60 đã tạo ra ngành máy tính cá thể rời khỏi sao. "

How the'60s Counterculture Shaped the Personal Computer Industry. "

C64 cai trị thị ngôi trường máy tính thấp cấp nhập phần rộng lớn những năm 1980.

The C64 dominated the low-end computer market for most of the 1980s.

Dùng máy tính nhằm thẩm định ư?

Using the forensic computer?

Noah Finkelstein: sử dụng tế bào phỏng bên trên máy tính tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thời hạn trôi ngưng trệ.

Noah Finkelstein: Using computer simulations, we can slow down time.

Nó đơn thuần một chiếc máy tính.

She's a computer.

Bây giờ chúng ta nên làm những gì nhằm chạy một cái USB nhập máy tính của một doanh nghiệp?

Now how tự you get a USB key đồ sộ lập cập in a business?

"I" nhập HCI là ghi chép tắt của "tương tác" vì như thế điều này tương quan cho tới "C" - máy tính.

The "I" in HCI stands for "interaction" as this relates đồ sộ the "C" – computers.

Máy tính là Mary nhập căn chống Trắng đen sạm.

The computer is Mary in the Black and white room.

Garcia, đem cơ hội nào là lượt rời khỏi tệp tin mpeg được đăng kể từ máy tính nào là không?

Garcia, is there any way To trace the mpeg To the computer That sent it?

Hãy dùng điện thoại cảm ứng thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính không giống nhằm tương tác với Shop chúng tôi.

Xem thêm: start là gì

Use a different phone, tablet, or computer đồ sộ liên hệ us.

Nếu máy tính của doanh nghiệp đem bộ nhớ lưu trữ RD- RAM thì bại đó là bộ nhớ lưu trữ Rambus.

If you have RD- RAM in your computer, it's referring specifically đồ sộ this Rambus memory.