minutes là gì

/maɪˈnut , maɪˈnyut , mɪˈnut, mɪˈnyut/

Thông dụng

Danh từ

Phút
to wait ten minutes
chờ chục phút
Một khi, một thời gian, một thời hạn ngắn
it only takes a minute to tát translate these sentences
chỉ một thời gian thôi là dịch hoàn thành những câu này
(toán học) phút ( 1 / 60 của một phỏng nhằm đo góc)
(ngoại giao) giác the
( số nhiều) biên bản
the minutes of a meeting
biên phiên bản của một cuộc họp
ra cút đúng vào lúc năm giờ
in a minute
chẳng bao lâu nữa; phút chốc nữa thôi
just a minute !
đợi một tí nhé!
There's one born every minute
Đời này sẽ không thiếu hụt kẻ dở hơi dột
up to tát the minute
hợp thời trang; với vấn đề tiên tiến nhất (sốt dẻo)

Ngoại động từ

Ghi nhập biên bản
to minute something down
ghi chép việc gì

Tính từ

mai'nju:t
nhỏ, vụn vặt
minute details
chi tiết nhỏ
Kỹ lưỡng, chi ly, cặn kẽ, tỉ mỉ
a minute investigation
một cuộc khảo sát kỹ lưỡng
a minute description
sự mô tả cặn kẽ

Cấu trúc kể từ

the minute/moment (that)...
ngay Lúc...

Chuyên ngành

Toán & tin

phút // nhỏ, ko xứng đáng kể

Cơ khí & công trình

tinh vi

Vật lý

phút (góc)
phút (thời gian)

Điện

vụn vặt

Kỹ thuật công cộng

không xứng đáng kể
điểm qua
nhỏ
phút
ampere-minute
ampe phút
Books Per Minute (BPM)
số ĐK nhập một phút
cards per minute (CPM)
số thẻ nhập một phút
CIPM (cubicinches per minute)
insơ lập phương bên trên phút
CIPM (cubicinches per minute)
số insơ lập phương từng phút
Cost Per Minute (CPM)
chi phí từng phút
CPM (cardsper minute)
số phiếu nhập một phút
CPM (cardsper minute)
số thẻ nhập một phút
cpm (cyclesper minute)
số chu kỳ luân hồi nhập một phút
cubic inches per minute (cam)
inch khối bên trên phút
cycles per minute (CPM)
số chu kỳ luân hồi nhập một phút
degraded minute
phút suy thoái
degraded minute
phút xuống cấp
Feet Per Minute (FPM)
số cỗ (feet) nhập một phút
gallon per minute (GPM)
galon từng phút
Images/Impulses/Interruptions Per Minute (IPM)
Số ảnh/Số xung/Số phen ngắt nhập một phút
lines per minute (LPM)
dòng/ phút
Lines Per Minute (LPM)
số dòng sản phẩm nhập một phút
LPM (linesper minute)
dòng bên trên phút
LPM (linesper minute)
dòng/phút
lpm (linesper minute)
số dòng sản phẩm nhập một phút
man-minute
phút công
minute digit
chữ số chỉ phút
minute digit
chữ chỉ số phút
minute hand
kim phút
minute volume
thể tích l phút
Operations Per Minute (OPM)
số phép tắc tính nhập một phút
opm (operationsper minute)
số thao tác nhập một phút
pages per minute
số trang từng phút
pages per minute
trang bên trên phút
Pages Per Minute (PPM)
số trang nhập một phút
Pulses Per Minute (PPM)
số xung nhập một phút
revolution per minute
số vòng từng phút
revolution per minute
số vòng xoay nhập một phút
revolution per minute
số vòng bên trên phút (RPM)
revolution per minute
số vòng nhập một phút
revolution per minute
vòng xoay một phút
revolution per minute
vòng xoay phút
revolution per minute (rpm)
số vòng xoay từng phút
revolution per minute (RPM)
số vòng xoay một phút
revolutions per minute
số vòng xoay từng phút
revolutions per minute
số vòng trong một phút
Revolutions Per Minute (RPM)
số vòng xoay nhập một phút
revolutions per minute (rpm)
vòng bên trên phút
RPM (revolutionsper minute)
số vòng từng phút
RPM (revolutionsper minute)
số vòng xoay nhập một phút
RPM (revolutionsper minute)
số vòng bên trên phút
sweep hand completing one revolution per minute
kim xoay một vòng một phút
Transactions Per Minute (TPM)
số thanh toán giao dịch nhập một phút
Words Per Minute (WPM)
số kể từ nhập một phút
WPM (wordsper minute)
số kể từ nhập một phút

Kinh tế

60 giây
biên bản
minute book
sổ biên phiên bản cuộc họp
giác thư
phút
cost per commercial minute
chi phí bên trên từng phút quảng cáo
key strokes per minute hour
số phen gõ phím bên trên một phút, một giờ
last-minute decision
quyết tấp tểnh phút cuối cùng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
atomic , diminutive , exact , exiguous , fine , inconsiderable , infinitesimal , insignificant , invisible , little , microbic , microscopic , miniature , minim , minimal , minuscule , molecular , peewee * , piddling , precise , puny , slender , teeny-weeny , tiny , wee , immaterial , light , minor , negligible , nonessential , paltry , petty , picayune , slight , small , trifling , trivial , blow-by-blow , careful , circumstantial , clocklike , close , critical , detailed , elaborate , exhaustive , full , itemized , meticulous , painstaking , particular , particularized , punctilious , scrupulous , specialized , thorough , dwarf , lilliputian , midget , pygmy
noun
bat of an eye , breath , breathing , crack , flash , instant , jiffy * , min , mo , moment , nothing flat , sec , second , shake , short time , sixtieth of hour , sixty seconds , split second , twinkling * , trice , twinkle , twinkling , wink , atomic , blow-by-blow , detailed , exact , immaterial , insignificant , item , jiffy , lilliputian , little , memorandum , meticulous , microscopic , minuscule , mite , note , petty , piddling , precise , record , slight , small , teeny , thorough , tiny , trifling , unimportant , wee

Từ trái ngược nghĩa

adjective
big , giant , gigantic , huge , large , mighty , consequential , considerable , important , substantial , imprecise , inexact , rough

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: minutes là gì

Xem thêm: thường xuyên tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ