mite là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/mait/

Bạn đang xem: mite là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa đem ngôi nhà đề
 • danh từ

  phần nhỏ

  mite of consolation

  một chút an ủi

  to contribution one's mite to tướng...

  góp phần nhỏ vô...

  ví dụ khác

 • vật nhỏ bé;(thân mật) em bé

  Xem thêm: trade up là gì

  poor little mite

  em nhỏ nhắn xứng đáng thương

 • (động vật học) bét, ve

 • (từ cổ,nghĩa cổ) đồng xu tiền trinh

  Từ ngay sát giống

  termite dynamite unlimited limited dynamiter


Từ vựng giờ Anh theo dõi ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản