moment nghĩa là gì

/'məum(ə)nt/

Thông dụng

Danh kể từ ( (thông tục) (cũng) .mo)

Chốc, khi, lát
wait a moment
đợi một lát
at any moment
bất cứ khi nào
the very moment that
ngay khi mà
at the moment
lúc này, bây giờ
at that moment
lúc ấy, khi đó
for the moment
tạm thời thời
Tầm cần thiết, tính trọng yếu
an affair of great moment
một việc bại liệt với vai trò lớn
a matter of moment
một yếu tố quan tiền trọng
(kỹ thuật), (vật lý) Mômen

Chuyên ngành

Toán & tin

mômen; thời điểm; quan tiền trọng
moment of a family of curves
mômen của một chúng ta đàng cong
moment of a force
mômen của một lực
moment of a frequency distribution
(xác suất ) mômen của phân phối tần số
moment of inertia
(cơ học tập ) mômen quán tính
moment of mass
mômen tĩnh
moment of momentum
mômen động lượng
moment of precession
mômen tuế sai
bending moment
mômen uốn
bilinear moment
mômen tuy nhiên tuyến tính
corrected moment
(thống kê ) mômen tiếp tục sửa, mômen tiếp tục hiệu chỉnh
curde moment
(thống kê ) mômen ko trung tâm
factorial moment
(toán kinh tế tài chính ) mômen giai thừa
group moment
mômen nhóm
hinge moment
mômen tiếp hợp
incomplete moment
(xác suất ) mômen khuyết
joint moment
(thống kê ) mômen lếu láo tạp
magnetic moment
(vật lý ) mômen từ
multipole moment
mômen cực kỳ bội
multivariate moment
mômen lếu láo tạp
pitching moment
mômen [dọc, lên xuống]
polar moment of inertia
mômen quán tính
population moment
mômen tổng quát lác, mômen của phân phối
principal moment of inertia
mômen quán tính chủ quan chính
product moment
mômen tích, mômen lếu láo tạp
raw moment
(thống kê ) mômen so với gốc tuỳ ý
rolling moment
mômen nghiêng
sampling moment
mômen mẫu
second moment
mômen cung cấp hai
static(al) moment
(cơ học tập ) mômen tĩnh
twisting moment
mômen xoắn
unadjusted moment
(thống kê ) mômen ko được hiệu chỉnh nhóm
unbalanced moment
mômen ko cân nặng bằng
yawing moment
mômen hòn đảo lại
momentum moment
(vật lý ) động lượng, xung
angular moment
mômen động (lượng)
generalized moment
xung suy rộng lớn, động lượng suy rộng
gyroscopic moment
mômen hồi chuyển

Xây dựng

mômen, thời điểm

Cơ - Điện tử

Mômen, thời điểm

Kỹ thuật cộng đồng

lúc
mômen

Giải mến VN: Mômen là khoảng tầm thời hạn nhằm triển khai xong từng tác nhiệm của một toàn tác. Sự tạo ra trở nên hoặc xóa lên đường một đối tượng người sử dụng hoặc update tháng ngày đều chính thức mômen của một toàn tác.

absolute maximum moment
mômen vô cùng rộng lớn nhất
anomalous magnetic moment
mômen kể từ dị thường
anomalous moment
mômen dị thường
applied moment
mômen được bịa vào
applied moment
mômen ứng dụng
area moment
mômen diện tích
axial moment of inertia
mômen quán tính chủ quan (đối với) trục
axial moment of inertia
mômen quán tính chủ quan trục
axis of greatest moment of inertia
trục với momen quán tính chủ quan rộng lớn nhất
balanced moment
mômen cân nặng bằng
balanced moment
mômen cân đối giới hạn
bending and twisting moment
mômen uốn nắn xoắn
bending moment
kết cấu tàu thủy momen uốn
bending moment
mômen uốn
bending moment (atmid-span)
mômen uốn nắn lưu giữ nhịp
bending moment area
diện tích (biểu đồ) mômen uốn
bending moment area
diện tích mômen uốn
bending moment coefficients
hệ số mômen uốn
bending moment curve
đường cong mômen uốn
bending moment diagram
biểu đồ vật mômen uốn
bending moment envelope
đường bao mômen uốn
bending-moment diagram
biểu đồ vật mômen uốn
bilinear moment
mômen tuy nhiên tuyến tính
blade moment of inertia
mômen quán tính chủ quan lá cánh quạt
braking moment
mômen hãm
braking moment
mômen hãm mômen phanh
breaking bending moment
mômen uốn nắn huỷ hoại
breaking moment
mômen hãm
breaking moment
mômen thực hiện gãy
breaking moment
mômen huỷ hoại
breaking moment
mômen huỷ hỏng
cantilever moment
mômen côngxon
carrying (overof moment)
sự truyền momen
center of moment
tâm momen
central moment (ofinertia)
mômen quán tính chủ quan trung tâm
centrifugal moment
mômen ly tâm
centrifugal moment (ofinertia)
mômen quán tính chủ quan ly tâm
centrifugal moment of inertia
mômen quán tính chủ quan ly tâm
centrifugal moment of inertia of volume
mômen quán tính chủ quan ly tâm của thể tích
component of moment
thành phần của momen
concentrated moment
mômen tập dượt trung
continuity moment
mômen liên tục
core moment
mômen lõi
corrected moment
mômen tiếp tục hiệu chỉnh
corrected moment
mômen tiếp tục sửa
counter balance moment
mômen (của) đối trọng
counter balance moment
mômen cân nặng bằng
counter-balanced moment
mômen bởi đối trọng
cracking moment
mômen khiến cho nứt
crank turning moment
mômen tay quay
critical moment
mômen cho tới hạn
crude moment
mômen ko trung tâm
curve of maximum bending moment
đường bao mômen
curve of maximum bending moment
đường cong mômen uốn nắn rộng lớn nhất
dipolar moment
mômen lưỡng cực
dipole moment
mômen lưỡng cực
dipole moment
mômen lưỡng cực kỳ điện
dipole moment
mômen lưỡng cực kỳ từ
distributed moment
mômen phân phối
distribution moment
mômen phân phối
disturbing moment
mômen nhiễu
drag moment
mômen lực cản
driving moment
mômen dẫn (động)
driving moment
mômen lật
dummy unit moment
mômen đơn vị chức năng tiến công giá
dummy unit moment
mômen đơn vị chức năng fake tạo
eccentric moment of vibrator moment
mômen chênh chếch tâm của dòng sản phẩm váy đầm rung
edge moment
mômen biên
electric dipole moment
mômen lưỡng cực kỳ điện
electric moment
mômen điện
electric octupole moment
mômen chén bát cực kỳ điện
electric quadrupole moment
mômen tứ cực kỳ điện
electromagnetic moment
mômen năng lượng điện từ
electron magnetic moment
mômen kể từ (của) electron
end restraint moment
mômen ngàm
even turning moment
mômen cù ko đổi
factorial moment
mômen giai thừa
failing moment
mômen huỷ hoại
failure moment
mômen huỷ hoại
final bending moment diagram
biểu đồ vật mômen uốn nắn cuối cùng
five-moment theorem
định lý năm mômen
fixed over moment
mômen ngàm
fixing moment
mômen ngàm
flexural moment
mômen uốn
flywheel moment
mômen bánh đà
free bending moment diagram
biều đồ vật mômen uốn nắn rầm đơn giản
geometrical moment of inertia
mômen hình học
geometrical moment of inertia
mômen quán tính chủ quan hình học
geometrical moment of inertia
mômen quán tính chủ quan trục phẳng
girder moment
mômen dầm
gross moment of inertia
mômen quy trình nguyên
group moment
mômen nhóm
half-integer moment
mômen buôn bán nguyên
heeling moment
mômen nghiêng (trong đóng góp tàu)
hinge moment
mômen phiên bản lề
hinge moment
mômen khớp xoay trụ
hinge moment
mômen tiếp hợp
hogging moment
mômen âm
incomplete moment
mômen khuyết
induced moment
mômen cảm ứng
inertia moment
mômen quán tính
influence line for bending moment
đường tác động mômen uốn
influence line for moment
đường tác động mômen
initial moment
mômen ban đầu
instantaneous electric dipole moment
mômen lưỡng cực kỳ năng lượng điện tức thời
internal moment
mômen lực
joint moment
mômen lếu láo tạp
kinetic moment
mômen động
least moment of inertia
mômen quán tính chủ quan bé xíu nhất
left-handed moment
mômen cù trái
lifting moment
mômen nâng
limiting moment
mômen giới hạn
line of zero moment
đường với mômen vày không
live load moment
mômen uốn nắn bởi hoạt tải
live-load moment
mômen bởi hoạt tải
live-load moment
mômen hoạt tải
live-load moment
mômen trọng tải tạm thời thời
load moment
mômen bởi chuyển vận trọng
load moment
mômen chuyển vận trọng
loading moment limiter
bộ kiểm soát mômen chuyển vận trọng
locking moment
mômen chốt
locking moment
mômen ko cân nặng bằng
magnetic area moment
mômen kể từ ampe
magnetic dipole moment
mômen lưỡng cực
magnetic dipole moment
mômen lưỡng cực kỳ từ
magnetic dipole moment
mômen từ
magnetic dipole moment
mômen kể từ lưỡng cực
magnetic moment
mômen lưỡng cực
magnetic moment
mômen lưỡng cực kỳ từ
magnetic moment
mômen từ
magnetic moment
mômen kể từ lưỡng cực
magnetic octupole moment
mômen chén bát cực kỳ từ
magnetizing moment
mômen kể từ hóa
magnified moment
mômen tăng thêm
mass moment of inertia
mômen quán tính chủ quan khối
maximum bending moment
mômen uốn nắn cực kỳ đại
mechanical moment
mômen cơ
method of moment
phương pháp momen
method of moment distribution
phương pháp phân phối momen
method of zero moment point
phương pháp những điểm mômen (bằng) không
midspan moment
mômen thân thích nhịp
minimum moment of inertia
mômen quán tính chủ quan tối thiểu
moment about point
mômen lấy so với một điểm
moment alloy
hợp kim momen
moment along shorter span
mômen dọc từ nhịp ngắn ngủi của bản
moment area
biểu đồ vật mômen
moment area
diện tích biểu đồ vật mômen
moment at fixed end
mômen ngàm
moment at fixed ends
mômen ngàm ở những đầu thanh
moment at support
mômen gối
moment at support
mômen ở gối tựa
moment center
cực mômen
moment center
tâm mômen
moment coefficient
hệ số momen
moment curve
biểu đồ vật mômen
moment curve
đường cong mômen
moment curve
đường mômen
moment diagram
biểu đồ vật mômen
moment distribution
phân phối mômen
moment distribution method
phương pháp phân phối momen
moment distribution method
phương pháp phân phối mômen
moment due vĩ đại crane loading
mômen bởi trọng tải của dòng sản phẩm trục
moment generating function
hàm sinh những momen
moment generating function
hàm sinh những mômen
moment influence line
đường tác động của mômen
moment line
đường mômen
moment line
tuyến momen
moment magnification factor
hệ số phóng đại mômen
moment of a family of curves
mômen của một chúng ta đàng cong
moment of a force
mômen của một lực
moment of a frequency distribution
mômen của phân phối tần số
moment of couple
mômen ngẫu lực
moment of couple of forces
mômen ngẫu lực
moment of deflection
mômen uốn
moment of deviation
mômen lệch
moment of flexure
mômen uốn
moment of force
mômen của lực
moment of force
mômen lực
moment of force about an axis
mômen lực so với một trục
moment of forces tending vĩ đại capsize
mômen lật
moment of friction
mômen quỷ sát
moment of gyration
mômen bánh đà
moment of gyration
mômen quán tính
moment of inertia
mômen quán tính
moment of inertia about one axis
mômen quán tính chủ quan xung quanh trục
moment of inertia of area
mômen quán tính chủ quan của diện tích
moment of inertia of fish-plates
mômen quán tính chủ quan mặt phẳng cắt ngang ray
moment of inertia of mass
mômen quán tính chủ quan của khối lượng
moment of load
mômen của chuyển vận trọng
moment of load
mômen bởi chuyển vận trọng
moment of load
mômen trọng tải
moment of mass
mômen tĩnh
moment of momentum
mômen động
moment of momentum
mômen động lực
moment of momentum
mômen động lượng
moment of momentum
mômen xung lượng
moment of resistance
mômen cản
moment of resistance
mômen kháng
moment of resistance
mômen nội lực
moment of rotation
mômen quay
moment of rupture
mômen huỷ hoại
moment of rupture
mômen huỷ hỏng
moment of shearing
mômen cắt
moment of span
mômen nhịp
moment of stability
mômen kháng lật
moment of stability
mômen kháng trượt
moment of stability
mômen giữ
moment of stability
mômen ổn định (định)
moment of stability
mômen ổn định định
moment of torsion
mômen vặn
moment of torsion
mômen xoắn
moment of wind pressure
mômen bởi áp lực nặng nề gió
moment operator
toán tử momen
moment problem
bài toán mômen
moment resulting from sideway
mômen bởi fake vị ngang
moment sequence
dãy mômen
moment theory of shell analysis
lý thuyết đo lường và tính toán mômen vỏ mỏng
moment zero point
điểm mômen vày không
moment-rotation hysteresis curve
đường cong mômen vận động quay
multiple moment
mômen nhiều cực
multiplet magnetic moment
mômen từ rất nhiều cực
multipole moment
mômen nhiều cực
multivariate moment
mômen lếu láo tạp
muyon magnetic moment
mômen kể từ của muyon
negative bending moment
mômen uốn nắn âm
negative moment
mômen âm
negative moment reinforcement
cốt thép Chịu mômen âm
nominal moment strength of a section
sức Chịu mômen danh toan của một phía cắt
nuclear moment
mômen kể từ phân tử nhân
nuclear quadrupole moment
mômen tứ cực kỳ phân tử nhân
over-over moment
mômen truyền
overturning moment
mômen lật
overturning moment
mômen lật đổ
pitching moment
mômen dọc
pitching moment
mômen rung lắc dọc
plastic moment
mômen dẻo
plastic moment distribution method
phương pháp phân phối mômen dẻo
point of zero moment
điểm mômen vày không
point of zero moment
điểm mômen uốn nắn triệt tiêu
polar moment of inertia
mômen cực kỳ quán tính
polar moment of inertia
mômen quán tính chủ quan cực
polar moment of inertia
mômen quán tính chủ quan độc cực
population moment
mômen của phân phối
population moment
mômen tổng quát
positive and negative moment section
mặt hạn chế mômen dương và âm
positive bending moment
mômen uốn nắn dương
positive moment
mômen dương
principal moment
mômen quán tính chủ quan chính
principal moment of inertia
mômen quán tính chủ quan chính
principle of moment of momentum
nguyên lý momen động lượng
principle of moment of momentum
nguyên lý mômen động lượng
product moment
mômen lếu láo tạp
product moment
mômen tích
product moment correlation
tương quan tiền momen tích
quadrupole electrical moment
mômen năng lượng điện tứ cực
quadrupole moment
mômen tứ cực
reaction moment
mômen phản lực
reaction moment
mômen phản tác dụng
redistribution of moment
phân thân phụ lại mômen
reduced moment of inertia
mômen quán tính chủ quan quy đổi
resisting moment
mômen cản
resisting moment
mômen chống
resisting moment
mômen kháng
resisting moment
mômen nội lực
restoring moment
mômen hồi phục
restoring moment
mômen kéo về
restoring moment
mômen phục sinh (khí động lực học)
restraining moment
mômen ngàm
resultant moment
mômen tổng của hệ lực
resultant moment
mômen tổng hợp
resulting moment
hợp mômen
resulting moment
mômen tổng
right hand moment
mômen theo hướng kim đồng hồ
right-handed moment
mômen cù phải
righting moment
mômen lưu giữ kháng lật đổ
righting moment
mômen hồi phục
righting moment
mômen kéo trực tiếp đứng lại
righting moment
mômen lấy thăng vày (đóng tàu)
rolling moment
mômen nghiêng
rolling moment
mômen xoay
rotating moment
mômen quay
rotational friction moment
mômen quỷ sát quay
rotational moment
mômen quán tính
rotational moment
mômen quay
rotative moment
mômen bánh đà
rotative moment
mômen quay
rupture moment
mômen huỷ hoại
sag moment
mômen dương (do dầm võng xuống)
sampling moment
mômen mẫu
second moment
mômen cung cấp hai
second moment of area
mômen quán tính
secondary moment
mômen phụ
secondary moment due vĩ đại prestressing
mômen loại cung cấp bởi dự ứng lực
section moment
mômen tiết diện
section of maximum moment
mặt hạn chế với mômen cực kỳ đại
sectorial linear moment
mômen quạt đàng thẳng
sectorial moment of inertia
mômen quán tính chủ quan hình quạt
sectorial moment of inertia
mômen quán tính chủ quan quạt
sectorial static moment
mômen tĩnh quạt
semi-moment theory of shell analysis
lý thuyết nửa mômen tính vỏ mỏng
shearing moment
mômen hạn chế ngang
smaller over moment
mômen nhỏ thêm hơn bên trên đầu mút
stability moment
mômen (giữ, duy trì)
stabilizing moment
mômen ổn định định
starting moment
mômen khởi động
static (al) moment
mômen tĩnh
static moment
mômen tĩnh
statical moment
mômen tĩnh
statical moment of area
mômen tĩnh
stiffness moment
mômen kháng
summary bending moment
tổng mômen uốn
support moment
mômen gối
support moment
mômen gối tựa
theorem of three moment
đinh lý thân phụ mômen
thin shell with zero bending moment
vỏ mỏng manh nhập bại liệt mômen uốn nắn triệt tiêu
three moment equation
phương trình thân phụ momen
tilting moment
mômen lật
titling moment
mômen lật
torque moment
mômen xoắn
torsional moment
mômen xoắn
trigonometric moment problem
bài toán mômen lượng giác
turning moment
mômen lật
turning moment
mômen quay
turning moment
mômen xoắn
turning moment
mômen xoay
twist moment
mômen khiến cho xoắn
twisting moment
lực xoắn, mômen xoắn
twisting moment
mômen xoắn
twisting moment diagram
biểu đồ vật mômen xoắn
ultimate bending moment
mômen uốn nắn giới hạn
ultimate bending moment
mômen uốn nắn cho tới hạn
ultimate moment
mômen cực kỳ hạn
unbalanced moment
mômen ko cân nặng bằng
upsetting moment
mômen lật
variable moment of inertia
mômen quán tính chủ quan thay cho đổi
variable moment of inertia
sự thay cho thay đổi mômen quán tính
variable moment of inertia model
mô hình mômen quán tính chủ quan thay đổi đổi
vehicle overturning moment
mômen lật ngang toa xe
virtual moment
mômen ảo
virtual moment
mômen khả dĩ
wedging moment
mômen dỡ nêm
yawing moment
mômen đảo
yawing moment
mômen thực hiện trệch hướng
zero moment
mômen triệt tiêu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bit , breathing , crack , date , flash , hour , instant , jiff , jiffy * , juncture , minute , nothing flat , no time , occasion , point , point in time , sec , second , shake , split second * , stage , three winks , tick * , time , trice , twinkle * , twinkling * , while , wink * , advantage , avail , concern , consequence , gravity , import , magnitude , momentousness , note , pith , profit , seriousness , significance , signification , substance , use , value , weight , weightiness , worth , twinkle , twinkling , wink , concernment , significancy , consideration , element , ephemerality , force , impetus , importance , jiffy , materiality , momentum

Từ ngược nghĩa