mopping là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to mop
Phân kể từ hiện tại tại mopping
Phân kể từ vượt lên khứ mopped
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại mop mop hoặc moppest¹ mops hoặc moppeth¹ mop mop mop
Quá khứ mopped mopped hoặc moppedst¹ mopped mopped mopped mopped
Tương lai will/shall² mop will/shall mop hoặc wilt/shalt¹ mop will/shall mop will/shall mop will/shall mop will/shall mop
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại mop mop hoặc moppest¹ mop mop mop mop
Quá khứ mopped mopped mopped mopped mopped mopped
Tương lai were to mop hoặc should mop were to mop hoặc should mop were to mop hoặc should mop were to mop hoặc should mop were to mop hoặc should mop were to mop hoặc should mop
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại mop let’s mop mop
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.