much nghĩa là gì

Bản dịch

The diagram depicts that there were more…than…between…and…

expand_more Biểu trang bị đã cho thấy đem nhiều... rộng lớn... trong tầm kể từ... cho tới...

Bạn đang xem: much nghĩa là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

One is very much inclined lớn disagree with… because…

Quan điểm của... là 1 trong ý kiến tuy nhiên tớ khó khăn hoàn toàn có thể ưng ý chính vì...

Give my love to…and tell them how much I miss them.

Nhờ chúng ta gửi câu nói. cho tới... hộ bản thân là bản thân đặc biệt yêu thương và ghi nhớ quý khách.

One is very much inclined lớn agree with… because…

Quan điểm của... là 1 trong ý kiến rất giản đơn ưng ý chính vì...

What are the factors which determine how much I get?

Những nguyên tố này xác lập nấc trợ cung cấp của tôi?

How much is a ticket lớn __[location]__ ?

Cho chất vấn vé cút _[địa điểm]_ giá chỉ bao nhiêu?

Xem thêm: slant là gì

How much is a room for ___ people?

Một chống mang đến ___ người giá chỉ bao nhiêu?

How much lớn go to__[location]__?

Đi cho tới _[địa điểm]_ thất lạc từng nào tiền?

We would very much lượt thích you lớn come.

Chúng tôi đặc biệt hy vọng các bạn sẽ xuất hiện.

How much is the rent per month?

Giá mướn nhà hàng quán ăn mon là bao nhiêu?

how much my refund is

Xem thêm: rabbit nghĩa là gì

tiền trả thuế của tôi là từng nào

How much is the deposit?

Tiền bịa cọc là bao nhiêu?