netting là gì

Tất cả cỗ thuế tập

Giao dịch: khí cụ, ĐK, tính toán

Loại tài khoản

Netting mode

Chế phỏng netting là gì?

Xem thêm: speed song là gì

Chế phỏng netting là gì?

Tatiana Belchikova avatar

Được ghi chép vày Tatiana Belchikova

Xem thêm: apple có nghĩa là gì

Đã update từ thời điểm cách đó rộng lớn 1 tuần

Chế phỏng Netting hiện tại chỉ mất bên trên nền tảng thanh toán Meta Trader 5.

Chế phỏng này được chấp nhận căn nhà thanh toán có duy nhất một vị thế công cộng cho 1 loại thành phầm thanh toán vô và một thời hạn. Đây là chính sách trái chiều với hedging - chính sách nhưng mà không tồn tại số lượng giới hạn mang lại con số những vị thế được lưu giữ cho 1 thành phầm thanh toán vô và một thời hạn.

Nội dung này còn có trả lời được thắc mắc của khách hàng không?