notify là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to notify
Phân kể từ hiện nay tại notifying
Phân kể từ quá khứ notified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại notify notify hoặc notifiest¹ notifies hoặc notifieth¹ notify notify notify
Quá khứ notified notified hoặc notifiedst¹ notified notified notified notified
Tương lai will/shall² notify will/shall notify hoặc wilt/shalt¹ notify will/shall notify will/shall notify will/shall notify will/shall notify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại notify notify hoặc notifiest¹ notify notify notify notify
Quá khứ notified notified notified notified notified notified
Tương lai were to notify hoặc should notify were to notify hoặc should notify were to notify hoặc should notify were to notify hoặc should notify were to notify hoặc should notify were to notify hoặc should notify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại notify let’s notify notify
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.