novelty là gì

/´nɔvəlti/

Thông dụng

Danh từ

Tính mới nhất, tính mới nhất kỳ lạ, tính kỳ lạ thường
Vật mới nhất kỳ lạ, vật không giống thường
( số nhiều) mặt hàng mới nhất (để trang sức quý, món ăn khoác, loại tô điểm căn nhà cửa)

Chuyên ngành

Kinh tế

hàng loại lạ
tân phẩm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
change , crazy * , creation , dernier cri * , freshness , innovation , last word * , modernity , mutation , newfangled contraption , oddball , oddity , original , origination , permutation , recentness , sport * , strangeness , surprise , unfamiliarity , uniqueness , vicissitude , weird * , bagatelle * , bauble , bibelot , conversation piece , curio , curiosity , gewgaw , gimcrack * , gimmick , item , knick-knack , memento , objet d’art * , souvenir , trifle , whatnot , innovativeness , newfangledness , newness , originality , gimcrack , knickknack , toy , trinket , contraption , fad