nữ hoàng tiếng anh là gì

Bản dịch của "nữ hoàng" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: nữ hoàng tiếng anh là gì

phái đẹp hoàng {danh}

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "empress" vô một câu

When he arrives at the place, the guards take him inside the yacht, which is extraordinarily decorated, fit for an empress.

Her doctors were initially arrested vĩ đại investigate whether they cared for the empress properly.

Xem thêm: quiz nghĩa là gì

He then resolved vĩ đại create an empress who did not have sons of her own and was kind and gentle.

The court soon began vĩ đại split, with factions forming behind each empress.

Xem thêm: transactions là gì

Numerous empress dowagers held regency during the reign of an underage emperor.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "nữ hoàng" vô giờ đồng hồ Anh

nữ yêu thương tai quái ăn thịt người danh từ