oars là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to oar
Phân kể từ hiện tại tại oaring
Phân kể từ vượt lên trên khứ oared
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại oar oar hoặc oarest¹ oars hoặc oareth¹ oar oar oar
Quá khứ oared oared hoặc oaredst¹ oared oared oared oared
Tương lai will/shall² oar will/shall oar hoặc wilt/shalt¹ oar will/shall oar will/shall oar will/shall oar will/shall oar
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại oar oar hoặc oarest¹ oar oar oar oar
Quá khứ oared oared oared oared oared oared
Tương lai were to oar hoặc should oar were to oar hoặc should oar were to oar hoặc should oar were to oar hoặc should oar were to oar hoặc should oar were to oar hoặc should oar
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại oar let’s oar oar
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.