obstetrics and gynecology là gì

Gynecology

/ˌɡɑɪ·nəˈkɑl·ə·dʒi/

Bạn đang xem: obstetrics and gynecology là gì

Phụ khoa

Gốc kể từ Gynec- tức là women, hậu tố -ology tức là the study of.

Như vậy Gynecology là the study of women, phụ khoa.

👉 Gynecologist /ˌɡɑɪ·nəˈkɑl·ə·dʒəst/

  • A doctor who specializes in gynecology: bác bỏ sĩ phụ khoa.

  • Các chúng ta nhằm ý đuôi -logist thông thường là chỉ người.

👉 Gynecological là dạng tính kể từ.

  • A gynecological examination: khám xét phụ khoa

OBSTETRICS

/ɑːbˈstet.rɪks/

Sản khoa

Xem thêm: monuments là gì

The area of medicine that đơn hàng with pregnancy and the birth of babies.

👉 Obstetrician: bác bỏ sĩ sản khoa.

👉 Dạng tính kể từ Obstetric hoặc Obstetrical

Ví dụ:

  • obstetric care / obstetric services: đỡ đần sinh đẻ, cty sinh đẻ.

  • an obstetric ultrasound: siêu thanh tính năng sinh đẻ.

  • There were obstetrical complications: có không ít biến tướng thuộc sở hữu sản khoa.

Sản phụ khoa là Obstetrics and Gynecology (OB & GYN).

Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm tăng tự điển Cambridge nhằm tra cứu giúp rõ ràng rộng lớn cách sử dụng.

Xem thêm: it's right up my street là gì

Đọc thêm:

---

🔷 Cùng nhập cuộc những khoá học tập giờ đồng hồ Anh bên trên Go Global Class nhằm thực hiện công ty những tài năng học tập giờ đồng hồ Anh thường xuyên ngành Y khoa: