odd one out là gì

The odd one out is an astronomer, and I am one of that strange breed.

Người còn sót lại, là căn nhà thiên văn. Và tôi là một trong những trong mỗi kẻ lạc loại cơ.

Bạn đang xem: odd one out là gì

As the odd one out in the family , Yoon-ho is often misunderstood and sometimes blamed for things he did not bởi .

Như một người lạc lõng vô mái ấm gia đình , Yoon-ho thông thường bị người không giống hiểu thiếu sót và thỉnh thoảng còn bị ụp tội mang đến những chuyện tuy nhiên bản thân ko thực hiện nữa .

And while one cure out of 70 million cases may seem lượt thích terrible odds, one is immeasurably better than thở zero.

Trong khi phần trăm trở thành công1 bên trên 70 triệu dường như đặc biệt tôhấp, một vẫn chất lượng rộng lớn ko thật nhiều.

Another time, a sister and I were out in service and noticed an odd-looking length of pipe on a windowsill.

Lúc không giống, tôi và một chị đi rao giảng và thấy một ống nhiều năm coi đặc biệt kỳ dị trên một trở thành hành lang cửa số.

For the isotopes with odd numbers of nucleons, this immediately rules out a stable isotope of technetium, since there can be only one stable nuclide with a fixed odd number of nucleons.

Đối với những đồng vị với số lẻ những nucleon, nó ngay lập tức tức thời loại trừ đồng vị ổn định quyết định của tecneti, bởi chỉ hoàn toàn có thể với duy nhất 1 nuclit ổn định quyết định với số lẻ thắt chặt và cố định những nucleon.

Every time you drink a glass of water, he points out, the odds are that you will imbibe at least one molecule that passed through the bladder of Oliver Cromwell.

Wolpert cho rằng mỗi một khi tất cả chúng ta tợp một ly nước đặc biệt hoàn toàn có thể rằng các bạn sẽ hít vào tối thiểu một phân tử từng trôi qua loa bóng đái của Oliver Cromwell.

Xem thêm: lull là gì

With such a suit of armor on, a Christian soldier has every opportunity lớn come out victorious, in spite of formidable odds. —Ephesians 6:13-17.

Mang lấy cỗ vũ khí như vậy, một người quân đạo Đấng Christ với từng thời cơ nhằm thành công bất chấp sự chênh nghiêng quá rộng lớn.—Ê-phê-sô 6:13-17.

During the same interval, the odds that the Earth will be scattered out of the Solar System by a passing star are on the order of one part in 105.

Trong nằm trong khoảng chừng thời hạn cơ, khả năng Trái Đất bị văng ra khỏi Hệ Mặt Trời bởi tác động của một ngôi sao sáng không giống là 1 phần 105.

If true, just by the sheer mathematical odds... there must be out there in endless space... an exact copy of the solar system, the Earth... and all the people on it.

Nếu đích thị, chỉ việc tỷ trọng toán học tập vô cùng thì ngoài không khí vô tận cơ cần có

One researcher said that the odds that a person could fulfill all the Messianic prophecies by chance would be “so astronomical” that it must be ruled out.

Một căn nhà phân tích bảo rằng “tỉ lệ chênh lệch vượt lên trên lớn” nên không người nào hoàn toàn có thể thực hiện ứng nghiệm những lời nói tiên tri một cơ hội ngẫu nhiên!

And as all this was happening -- as I was on the police xế hộp trying lớn ignore the shaking in my legs, trying lớn think clearly about what I should bởi -- something stuck out lớn bầm as odd.

Xem thêm: miss out on là gì

Khi tất cả này ra mắt -- khi tôi vô xe pháo công an cố lờ cút dòng sản phẩm chân run rẩy lẩy bẩy, cố điềm đạm tâm lý coi bản thân nên làm những gì -- với gì cơ cứ bám lấy tôi đặc biệt lạ.

In an interview of Jun Maeda and Yūichi Suzumoto, they were both surprised lớn find out that the Japanese public (in March 2001) felt Air lớn be a soothing game, but Maeda and Suzumoto made it clear that this impression is completely at odds with their impression of the game, and they remark that there was not one person who worked on Air who thought that.

Trong một cuộc phỏng vấn, Maeda Jun và Suzumoto Yūichi tỏ ra đặc biệt bất thần khi được biết hầu hết người chơi ở Nhật (trong mon 3 năm 2001) cảm biến AIR là một trong những trò nghịch ngợm nhẹ nhàng nhàng; điều này trái ngược ngược trọn vẹn so với tuyệt vời trước tiên của mình về trò nghịch ngợm, và chúng ta rằng thêm thắt rằng toàn cỗ nhân viên cấp dưới tiến hành AIR ko ai suy nghĩ về nó vì vậy.