old đọc tiếng anh là gì

old

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: old đọc tiếng anh là gì

UK/əʊld/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/oʊld/

  • /əʊ/ as in nose
  • /l/ as in look
  • /d/ as in day
  • // as in nose
  • /l/ as in look
  • /d/ as in day