panoramic là gì

Công cụ cá nhân
 • /pænəˈræmɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính cơ hội bao quát; đem đặc thù toàn cảnh
  panoramic view of a hill
  toàn cảnh trái khoáy đồi

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  all-around , all-embracing , all-encompassing , all-inclusive , bird’s-eye , blanket , broad , complete , comprehensive , far-reaching , full , panned , scenic , wide-ranging

  Bạn đang xem: panoramic là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: landscape nghĩa là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;