pasta đọc tiếng anh là gì

pasta

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: pasta đọc tiếng anh là gì

UK/ˈpæs.tə/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈpɑː.stə/

  • /p/ as in pen
  • /æ/ as in hat
  • /s/ as in say
  • /t/ as in town
  • /ə/ as in above
  • /p/ as in pen
  • /ɑː/ as in father
  • /s/ as in say
  • /t/ as in town
  • /ə/ as in above