performance là gì

/pə'fɔ:məns/

Thông dụng

Danh từ

Sự làm; sự thực hiện; sự thực hành (lệnh...); sự cử hành (lễ...)
the performance of a promise
sự triển khai điều hứa
the performance of one's duties
sự triển khai xong nhiệm vụ
Sự trình diễn, việc đóng góp (phim, kịch...); cuộc biểu diễn
the evening performance
buổi trình diễn tối
give a performance of 'Hamlet'
tổ chức trình diễn vở Hamlet
Kỳ công
(thể dục,thể thao) phong độ
(kỹ thuật) hiệu suất (máy); quánh tính
(hàng không) Đặc điểm cất cánh (tầm xa xôi, phỏng cao, vận tốc, trọng chuyển vận...)

Chuyên ngành

Toán & tin

sự thực hiện
automatic performance
sự triển khai tự động động

Xây dựng

sự triển khai, sự thực hành, sự triển khai xong, tác dụng, năng suất, hiệu suất, trở nên tựu, kết quả, sự trình bày

Cơ - Điện tử

Sự triển khai, đặc điểm, đặc thù, năng suất,hiệu suất

Cơ khí & công trình

đặc tính máy

Ô tô

tính năng xe

Điện tử & viễn thông

công năng
control performance
công năng điều khiển
high performance
công năng cao

Điện

đặc tính hoạt động

Điện lạnh

sự thực hiên

Điện

thành tựu
tính năng kỹ thuật

Kỹ thuật cộng đồng

biểu diễn
cinema theater performance hall
rạp chiếu phim biểu diễn
chất lượng
High Performance Microwave (HPM)
vi phụ vương với tiêu chí unique cao
overall system performance
chất lượng vận hành toàn bộ
performance index
tiêu chí hóa học lượng
performance of a circuit
chất lượng của mạch
quality of performance
chất lượng vận hành ẩm
relative performance score
số điểm unique tương đối
structural performance of pavement
chất lượng tiến hành mặt mày đường
system performance score
số điểm unique hệ thống
technical performance
chất lượng kỹ thuật
năng suất
cooling performance
năng suất lạnh
ejector performance
năng suất ejectơ
ejector performance
năng suất phun
evaporator performance
năng suất cất cánh hơi
furnace performance
năng suất lò
furnace performance
năng suất luyện
furnace performance
năng suất nấu
high performance
năng suất cao
High Performance Computing (HPC)
tính toán năng suất cao
high performance milling
sự phay năng suất cao
high-performance fan
quạt năng suất cao
jet performance
năng suất ejectơ
jet performance
năng suất phun
part-load performance
năng suất 1 phần tải
performance characteristics
đặc tác dụng suất
performance curve
đặc tuyến năng suất
performance range
khoảng năng suất
thermal performance
năng suất nhiệt
top performance
năng suất cự đại
top-refrigerating performance
năng suất rét cao đỉnh
top-refrigerating performance
năng suất rét đặc biệt đại
năng suất vận hành
đặc tính
braking performance
đặc tính phanh
coefficient of performance
hệ số quánh tính
performance characteristic
đặc tính hoạt động
performance characteristics
đặc tác dụng suất
performance characteristics
đặc tính thực hiện
performance characteristics of materials
đặc tính của vật liệu
performance testing and calibration
sự test nghiệm những đặc điểm (của động cơ)
transient performance
đặc tính quá trình
đặc trưng
building performance
các đặc thù xây dựng
performance characteristic
đặc trưng sử dụng
receiver performance characteristics
các đặc thù máy thu
structural performance of pavement
đặc trưng chuyên môn mặt mày đường
đường quánh tính
hiệu năng
Fault management, Configuration management, Account management, Performance management, Security management (FCAP)
quản lý trường hợp hi hữu, vận hành thông số kỹ thuật, vận hành thông tin tài khoản, vận hành tính năng, vận hành an toàn
high performance
hiệu năng cao
High Performance CCITT No.7 System ACE (HCSA)
ACE của khối hệ thống CCITT No.7 tính năng cao
High Performance Computing and Communications (HPCC)
tính toán và truyền thông tính năng cao
High Performance File System (HPFS)
hệ thống tệp tính năng cao
High Performance LAN (HYPERLAN)
Mạng LAN tính năng cao
High Performance local area network (HIPERLAN)
Mạng LAN tính năng cao
High Performance Network (HPN)
mạng tính năng cao
High Performance Paralled Interface (HIPPI)
giao diện tuy nhiên song tính năng cao
High Performance Parallel Interface (HPPI)
giao diện tuy nhiên song tính năng cao
Internet Performance Measurement and Analysis (IPMA)
đo và phân tách tính năng Internet
Internet Protocol Performance Metrics (IPPM)
Các thang bậc tính năng của gửi gắm thức Internet
Minimum Aviation System Performance Standards (MASPS)
Các chi tiêu chuẩn chỉnh tính năng ít nhất của Hệ thống mặt hàng không
Network Performance (NP)
hiệu năng của mạng, năng lượng thao tác làm việc của mạng
Overall Performance Index (OPI)
chỉ số tính năng tổng thể
Overall Performance Index Model for Network Evaluation (OPINE)
mô hình chỉ số tính năng tổng thể nhằm nhận xét mạng
Performance Management (PM)
quản lý hiệu năng
Performance Monitoring (PM)
giám sát hiệu năng
Performance Optimization with Enhanced RISC [IBM] (POWER)
Tối ưu hóa tính năng vì thế RISC thời thượng [IBM]
performance range
dải hiệu năng
Performance Testing Alliance for Networks (PTAN)
liên minh đo test tính năng của những mạng
Scalable Performance Architecture (SPARC)
kiến trúc hoàn toàn có thể không ngừng mở rộng quy tế bào hiệu năng
System Performance Analysis (SPAN)
phân tích tính năng hệ thống
System Performance Monitor (IBM) (SPM)
Bộ giám sát tính năng khối hệ thống [IBM]
System Performance/System Product (SP)
hiệu năng của khối hệ thống / thành phầm của hệ thống
Telemarketing Operation Performance Monitoring System (Advantia) (TOPMS)
Hệ thống giám sát tính năng sinh hoạt tiếp thị kể từ xa xôi (Advantia)
hiệu quả
high performance
hiệu trái khoáy cao
hiệu suất
Coefficient of performance (COP)
hệ số hiệu suất
EPSS (electronicperformance tư vấn system)
hệ thống tương hỗ hiệu suất năng lượng điện tử
fan performance
hiệu suất quạt
fan performance curve
đường cong hiệu suất quạt
high performance
hiệu suất cao
high-performance
hiệu suất cao
high-performance battery
ắcqui hiệu suất cao
HIPPI (HighPerformance Parallel Interface)
giao diện tuy nhiên song hiệu suất cao-HIPPI
HIPPI (High-Performance Parallel Interface)
giao diện tuy nhiên song hiệu suất cao
internal performance
hiệu suất trong
machine performance
hiệu suất của máy
maintenance tư vấn performance
hiệu suất tương hỗ bảo trì
NETPARS (networkperformance analysis and reporting system)
hệ thống report và phân tách hiệu suất mạng
network performance analysis and reporting system (NETPARS)
hệ thống report và phân tách hiệu suất mạng
network performance analyzer (NPA)
bộ phân tách hiệu suất mạng
network performance analyzer (NPA)
chương trình phân tách hiệu suất mạng
Network Switching Performance Measurement Plan (NSPMP)
kế hoạch tính toán hiệu suất gửi mạch mạng
NPA (networkperformance analyzer)
bộ phân tách hiệu suất mạng
NPA (networkperformance analyzer)
chương trình phân tách hiệu suất mạng
overall performance
tổng hiệu suất
partial performance
hiệu suất một phần
performance analysis
sự phân tách hiệu suất
performance class
lớp hiệu suất
performance evaluation
sự nhận xét hiệu suất
performance improvement
nâng cung cấp hiệu suất
performance management
sự vận hành hiệu suất
performance option
tùy lựa chọn hiệu suất
performance zone
khu vực với hiệu suất
rated performance
hiệu suất danh định
specific performance
hiệu suất cụ thể
transmitter performance
hiệu suất máy phát
very-high-performance integrated circuit (VHPIC)
mạch tích hợp ý hiệu suất đặc biệt cao
VHPIC (veryhigh performance integrated circuit)
mạch tích hợp ý hiệu suất đặc biệt cao
sự đua hành
budgetary performance
sự thực hành ngân sách
sự thực hiện
algorithm performance
sự triển khai thuật toán
automatic performance
sự triển khai tự động động
functional performance
sự triển khai chức năng
sự vận hành

Kinh tế

biểu hiện
company performance
biểu hiện tại công ty
performance evaluation report
báo cáo nhận xét bộc lộ công tác
đặc điểm
hiệu năng
performance monitoring
sự đánh giá hiệu năng
performance-cost ratio
tỉ suất tính năng phí tổn
hiệu suất (của thiết bị)
hiệu suất khai thác
sự thực hiện
performance evaluation
đánh giá bán sự thực hiện
performance of a contract
sự triển khai hợp ý đồng
substantial performance
sự triển khai vừa đủ hợp ý đồng
thành quả
business performance
thành trái khoáy kinh doanh
market performance
thành trái khoáy của thị trường
performance evaluation
sự nhận xét trở nên quả
performance rating
đánh giá tiền quả
price-performance ratio
tỉ suất giá tiền quả
thành tích
company performance
thành tích công ty
measuring performance
đo lường trở nên tích
past performance standard
tiêu chuẩn chỉnh kết quả marketing quá khứ
performance against objectives
thành tích đạt được đối với mục tiêu
performance evaluation
sự nhận xét trở nên tích
performance measurement
thước đo trở nên tích
thi hành (hợp đồng)
penalty for non-performance pf contract
bồi khoản vi ước (tiền trị ko thực hành hợp ý đồng)
performance bond
giấy khẳng định thực hành hợp ý đồng
recovery of the performance
sự thực hành hợp ý đồng
tình trạng hấp phụ (hàng hóa)
tính năng (của máy móc)
tình trạng công tác

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
achievement , act , administration , attainment , carrying out , completion , conduct , consummation , discharge , doing , enforcement , execution , exploit , feat , fruition , fulfillment , pursuance , realization , work , appearance , ballet , behavior , burlesque , business , ceremony , concert , custom , dance , display , drama , exhibition , gig * , interpretation , matinee , offering , opera , pageant , play , portrayal , presentation , production , recital , rehearsal , representation , review , revue , rigmarole , rite , mix , show , special , spectacle , stage show , stunt , to-do * , action , effectiveness , efficacy , exercise , functioning , operation , practice , pursuit , running , working , effectuation , prosecution , reading , rendering , rendition , reaction , accomplishment , acting , benefit , deed , depiction , effect , efficiency , function , stint , test , trick

Từ trái khoáy nghĩa