personal là gì

/'pə:snl/

Thông dụng

Tính từ

Cá nhân, tư, riêng
my personal opinion
ý loài kiến cá thể tôi, chủ ý riêng rẽ tôi
this is personal đồ sộ myself
đây là sự riêng rẽ của tôi
Nói cho tới cá thể, ám chỉ cá thể, công kích cá nhân
personal remarks
những đánh giá ám chỉ cá nhân; những câu nói. chỉ trích cá nhân
Dành mang đến cá thể, dành riêng riêng
a personal account
một thông tin tài khoản riêng rẽ, thông tin tài khoản cá nhân
Đích thân thiết, thẳng làm
a personal acquaintance
người bản thân đích thân thiết thực hiện quen
a personal interview
cuộc phỏng vấn trực tiếp
(ngôn ngữ học) chỉ ngôi, nằm trong ngôi
personal pronoun
đại kể từ chỉ ngôi
Cá nhân (thuộc về thân thiết thể)
personal cleanliness
sự thật sạch sẽ cá nhân
personal hygiene
sự lau chùi cá nhân

Danh kể từ, (thường) số nhiều

Mục việc riêng rẽ (báo chí)
personal column
mục nhắn tin tưởng, lăng xê việc riêng rẽ (báo chí)
personal property
tài sản riêng rẽ, gia sản cá thể (không kể ruộng đất)

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

cá nhân

Giải mến VN: Được chiếm hữu riêng: bởi đem những kín thương nghiệp, và technology hoặc những đặc thù được thi công riêng rẽ, nhưng mà người sở hữu không thích bật mý, nên cần dự phòng những người dân không giống sao chép hoặc nhân phiên bản một thành phầm hay như là một công tác, trừ phi bọn họ đang được trả chi phí phiên bản quyền. trái lại chiếm hữu riêng rẽ là công khai minh bạch thi công riêng rẽ, tuy nhiên được xuất phiên bản thoáng rộng và sẵn sàng cho tất cả những người không giống học theo theo gót.

Xem thêm: backstop là gì

Bạn đang xem: personal là gì

IBM PC (IBMPersonal Computer)
máy tính cá thể IBM
PCSA (personalcomputing system architecture)
kiến trúc khối hệ thống đo lường cá nhân
PDA ( personal digital assistant)
máy trợ lý cá thể người sử dụng nghệ thuật số
PDA (Personaldigital assistant)
hỗ trợ nghệ thuật số cá nhân
personal address book
sổ vị trí cá nhân
personal area network
mạng diện cá nhân
personal area network
mạng chống (cá nhân)
personal code
mã cá thể, mã riêng
personal communication service (PCS)
dịch vụ truyền thông cá nhân-PCS
personal computer communication
kết nối PC cá nhân
Personal Computer Manufacturer (PCM)
nhà tạo ra PC cá nhân
personal computing system architecture (PCSA)
kiến trúc khối hệ thống đo lường cá nhân
personal digital assistant (PDA)
hỗ trợ nghệ thuật số cá nhân
personal document
tài liệu cá nhân
personal electronic transaction (PET)
sự giao dịch thanh toán năng lượng điện tử cá nhân
personal electronic transactor (PET)
bộ giao dịch thanh toán năng lượng điện tử cá nhân
personal thư mục files (PST)
tệp tin tưởng hạng mục cá nhân
personal identification (PID)
sự phân biệt cá nhân
personal identification (PID)
sự nhận dạng cá nhân
personal identification device
thiết bị ấn định danh cá nhân
personal information
thông tin tưởng cá nhân
personal information and communication device (PICD)
thông tin tưởng cá thể tranh bị truyền thông
personal management software
phần mượt quản lý và vận hành cá nhân
personal name
tên cá nhân
personal robot
robot cá nhân
personal workstation
trạm thao tác cá nhân
PET (Personalelectronic transaction)
sự giao dịch thanh toán năng lượng điện tử cá nhân
PET (Personalelectronic transactor)
bộ giao dịch thanh toán năng lượng điện tử cá nhân
physical delivery personal name
tên cá thể gửi vật lý
PIC (Personalidentification code)
mã nhận dạng cá nhân
PIM (Personalinformation manager)
bộ quản lý và vận hành vấn đề cá nhân
PLD (personalidentification)
sự phân biệt cá nhân
PLD (personalidentification)
sự nhận dạng cá nhân
riêng

Giải mến VN: Được chiếm hữu riêng: bởi đem những kín thương nghiệp, và technology hoặc những đặc thù được thi công riêng rẽ, nhưng mà người sở hữu không thích bật mý, nên cần dự phòng những người dân không giống sao chép hoặc nhân phiên bản một thành phầm hay như là một công tác, trừ phi bọn họ đang được trả chi phí phiên bản quyền. trái lại chiếm hữu riêng rẽ là công khai minh bạch (xây dựng riêng rẽ (như) ng được xuất phiên bản thoáng rộng và sẵn sàng cho tất cả những người không giống học theo theo).

PCN (personalcommunications network)
mạng truyền thông riêng
PCS (Personalcommunications services)
dịch vụ truyền thông riêng
personal code
mã cá thể, mã riêng
personal communications network (PCN)
mạng truyền thông riêng
personal communications services (PCS)
dịch vụ truyền thông riêng
personal document
tài liệu riêng

Kinh tế

cá nhân
intuit us personal
nhầm vô cá nhân
non-personal selling
bán ko xúc tiếp thẳng cá nhân
per capita personal consumption
tiêu người sử dụng cá thể trung bình đầu người
personal accident insurance
bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn cá nhân
personal accident insurance policy
đơn bảo đảm tai nạn ngoài ý muốn cá nhân
personal accident policy
bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn cá nhân
personal accident policy
chính sách bảo đảm tai nạn ngoài ý muốn cá nhân
personal account
tài khoản cá nhân
personal accounts
tài khoản cá thể (kế toán)
personal action
tố tụng cá nhân
personal allowance
tiền khấu trừ thuế cá nhân
personal asset
tài sản cá nhân
personal assets
tài sản cá nhân
personal chattels
đồ người sử dụng cá nhân
personal cheque
séc cá nhân
personal consumption expenditure
chi phí chi tiêu và sử dụng cá thể, đối nhân
personal consumption expenditure
chi tiêu xài chi tiêu và sử dụng cá nhân
personal contacts
quan hệ cá nhân
personal credit
tín dụng cá nhân
personal credit
tín nhiệm cá nhân
personal credit
tính dụng cá thể, đối nhân
personal data
dữ liệu cá thể (trong PC rất cần được lưu giữ kín và bảo vệ)
personal data
dữ liệu cá thể (trong PC, rất cần được bảo đảm và lưu giữ kín)
personal dividend income
thu nhập cổ tức cá nhân
personal effects
đồ đạc cá nhân
personal effects
đồ người sử dụng cá nhân
personal effects
tài sản cá nhân
personal effects
vật chiếm hữu cá nhân
personal estate
tài sản cá nhân
personal evidence
chứng cớ cá nhân
personal file
hồ sơ cá nhân
personal finance company
công ty giải ngân cho vay cá nhân
personal financial statement
bản quyết toán tài chủ yếu cá nhân
personal guarantee
sự bảo đảm an toàn của cá nhân
personal history form
bản lý lịch cá nhân
personal household effects
đồ người sử dụng cá thể gia đình
personal identification number
số phát hiện cá nhân
personal identification number
số phận dạng cá nhân
personal income
thu nhập cá nhân
personal income from property
thu nhập (từ) gia sản cá nhân
personal income tax
thuế thu nhập cá nhân
personal insurance
bảo hiểm cá nhân
personal interest income
thu nhập lãi cá nhân
personal investment
đầu tư cá nhân
personal property
tài sản cá nhân
personal property
tài vật cá nhân
personal property
việc riêng rẽ (của cá nhân)
personal record
hồ sơ cá nhân
personal relief
sự miễn thuế cá nhân
personal saving
tiết kiệm cá nhân
personal saving
tiết kiệm của cá nhân
personal security
an toàn cá nhân
personal security
giấy bảo đảm an toàn cá nhân
personal selling
bán mặt hàng tiếp xúc cá nhân
personal selling
cách chào bán thẳng cá nhân
personal service
cách chào bán thẳng cá nhân
personal tax
thuế cá nhân
Safeguarding Your Personal Information
Giữ gìn Tin tức Cá nhân
riêng
personal asset
tài sản riêng
personal assistant
phụ tá riêng
personal assistant
thư ký riêng
personal assistant
trợ lý riêng
personal evidence
chứng cớ riêng
personal interview
phỏng vấn riêng
personal management
quản lý riêng
personal organizer
người tổ chức triển khai riêng
personal property
tài sản riêng
personal property
việc riêng rẽ (của cá nhân)
personal representative
người đại diện thay mặt riêng
personal secretary
thư ký riêng
riêng tư

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
claimed , exclusive , intimate , own , particular , peculiar , privy , retired , secluded , secret , special , individual , private , discretionary , judgmental , subjective , inside , corporal , corporeal , fleshly , physical , somatic , confidential

Từ trái khoáy nghĩa

adjective
general , public