philosopher là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/fi'lɔsəfə/

Bạn đang xem: philosopher là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu ngôi nhà đề
 • danh từ

  nhà triết học

 • người điềm nhiên vào cụ thể từng trả cảnh; người dân có một triết lý sống

 • điều mơ hão

  Cụm từ/thành ngữ

  Xem thêm: collegiality là gì

  moral philosopher

  nhà luân lý

  natural philosopher

  nhà khoa học tập tự động nhiên

  philosophers'stone

  Xem thêm: homogeneity là gì

  đá tạo nên vàng (loại đá tưởng tượng rất có thể biến hóa từng sắt kẽm kim loại trở nên vàng)Từ vựng giờ Anh theo dõi ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản