picture đọc tiếng anh là gì

picture

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: picture đọc tiếng anh là gì

UK/ˈpɪk.tʃər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈpɪk.tʃɚ/

  • /p/ as in pen
  • /ɪ/ as in ship
  • /k/ as in cat
  • // as in cheese
  • /ə/ as in above
  • /p/ as in pen
  • /ɪ/ as in ship
  • /k/ as in cat
  • // as in cheese
  • /ɚ/ as in mother