planetarium là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/,plæni'teəriəm/

Bạn đang xem: planetarium là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu căn nhà đề


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo căn nhà đề:

  • Từ vựng chủ thể Động vật
  • Từ vựng chủ thể Công việc
  • Từ vựng chủ thể Du lịch
  • Từ vựng chủ thể Màu sắc
  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

  • 500 kể từ vựng cơ bản
  • 1.000 kể từ vựng cơ bản
  • 2.000 kể từ vựng cơ bản