pose a threat là gì

Ignacio initially moved west-northwest, posing a threat lớn Hawaii.

Ban đầu Ignacio dịch rời theo phía Tây - Tây Bắc, đặt rời khỏi một côn trùng đe dọa mang lại Hawaii.

Bạn đang xem: pose a threat là gì

Even in these bastions, though, pollution and human encroachment pose a threat.

Dù thế, trong cả ở những điểm trú ẩn sau cuối này, bọn chúng vẫn bị đe dọa vị loài người và nàn ô nhiễm và độc hại.

And it would be effective, were you lớn pose a threat lớn bủ.

Và nó sẽ bị hiệu suất cao bằng sự việc ngươi đang được đe dọa tớ đấy à?

Why does the world’s entertainment pose a threat particularly lớn Christian youths?

Tại sao sự vui chơi của trần thế này đem lại đe dọa, nhất mang lại những tín thiết bị trẻ con của đấng Christ?

We don't wanna look lượt thích we're posing a threat.

Chúng tớ không thích tỏ ra là 1 trong những côn trùng đe dọa.

• How may secular wisdom pose a threat lớn our spirituality?

• Sự khéo léo ngoài đời rất có thể tạo rời khỏi côn trùng đe dọa mang lại tất cả chúng ta về linh nghiệm như vậy nào?

We pose a threat lớn the order of the government.

Chúng tôi đe doạ thiết chế nhưng mà chính phủ nước nhà đang được điều hành và quản lý.

If your drinking poses a threat lớn your well-being, vì thế not hesitate lớn make the necessary changes.

Nếu thói quen thuộc nốc rượu là côn trùng đe dọa mang lại sức mạnh và niềm hạnh phúc của khách hàng, hãy tiến hành tức thì những thay cho thay đổi quan trọng.

The state, anti-capitalist though it was, also posed a threat.

Nhà nước Nga, cho dù là kháng tư bạn dạng, cũng chính là một côn trùng đe dọa.

But if a specific product poses a threat, the government may issue balanced warnings lớn protect its citizens.

Nhưng nếu như một thành phầm nào là tê liệt gây kinh hoảng cho người dân thì chính phủ nước nhà thể hiện câu nói. chú ý.

Your client, in her current state of mind, poses a threat lớn national security.

Thân ngôi nhà của cô ý, nhập biểu hiện lúc này, là côn trùng nguy khốn hại cho tới an toàn vương quốc.

How does the world pose a threat lớn Christians today?

Tại sao trần thế gây trở quan ngại cho tín thiết bị đạo Đấng Ki-tô ngày nay?

Xem thêm: scum là gì

Now, because of her, they all pose a threat.

Vì cô ấy, nên giờ những kẻ không giống cũng trở nên côn trùng đe dọa

His initial paperwork hasn't been processed, and we can claim he poses a threat lớn our national interests.

Giấy tờ của anh ý tớ vẫn không được xử lý, và tất cả chúng ta rất có thể nhận định rằng anh tớ đe dọa cho tới những quyền lợi vương quốc.

Although these posed a threat lớn true Christians, in those days, the word “philosophy” had a broad usage.

Dù những người dân này tạo côn trùng đe dọa mang lại tín thiết bị thiệt của đấng Christ, nhập thời tê liệt, kể từ “triết-học” được sử dụng thoáng rộng rộng lớn.

Do you conclude that the young men pose a threat lớn you?

Bạn với Tóm lại rằng nhị người này là côn trùng đe dọa mang lại mình?

What could pose a threat lớn our spirituality?

Điều gì rất có thể đe dọa nạt tình trạng linh nghiệm của bọn chúng ta?

If you pose a threat lớn that rocket, you tell bủ now and vì thế not lie lớn bủ.

Nếu những anh quyết định gây rời khỏi nguy kinh hoảng nào là cho tới thương hiệu lửa, hãy thổ lộ tức thì lúc này, và ko được giả dối tôi!

Team goes in, determines if it's useful or if it poses a threat.

Một group cho tới, coi nó với hữu dụng ko, hoặc là hiểm họa.

Alakeshvara posed a threat lớn the neighboring countries and local waters of Ceylon and southern India.

Alakeshvara gây rời khỏi côn trùng đe dọa cho những vương quốc láng giềng và vùng biển khơi Ceylon và miền nam bộ chặn Độ.

US President Barack Obama said elements of the Gaddafi regime continued lớn pose a threat .

Tổng thống Barack Obama bảo rằng những bộ phận nằm trong cơ chế Gaddafi vẫn kế tiếp gây đe doạ .

The process of accretion, therefore, is not complete, and may still pose a threat lớn life on Earth.

Quá trình bồi tụ, vì thế, ko hoàn thành xong, và vẫn đặt rời khỏi một đe dọa rộng lớn mang lại tồn vong của việc sinh sống bên trên Trái Đất.

For the first time in our history humans pose a threat lớn our kind.

Xem thêm: lip balm là gì

Lần trước tiên nhập lịch sử vẻ vang loại người trở trở nên 1 côn trùng đe dọa mang lại giống như loại của tớ.

The combined Roman and Massalian fleet and army posed a threat lớn the Carthaginians.

Hạm group phối hợp của những người La Mã và Massalia cùng theo với quân group đang được tạo rời khỏi một côn trùng đe dọa cho tất cả những người Carthage.