priest là gì

/pri:st/

Thông dụng

Danh từ

Linh mục, thầy tu
a parish priest
cha xứ
Thầy tế (giống kiểu mẫu priestess)
Cái vồ đập cá ( Ai-len)

Ngoại động từ

Làm (ai) phát triển thành thầy tu, thực hiện (ai) phát triển thành thầy tế

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
clergyperson , cleric , curate , divine , ecclesiastic , elder , father , father confessor , friar , holy man , lama , man of god , man of the cloth , monk , padre , pontiff , preacher , rector , vicar , bishop , celebrant , chancellor , churchman , churchwoman , clergyman , clergywoman , dignitary , flamen , flamen (rom. antiq.) , hierarch , hieromartyr , hierophant , minister , padre (sp. amer. andindia) , pastor , pontifex , presbyter , priestess , rabbi , shaman